Publicerad

2017-11-17 NLT Debatt

Många anledningar att ifrågasätta Sprinten

I ett mångordigt och föga konkret svar beskriver Fredrik Nelander och Elof Jonsson motiven för att satsa på projektet Sprinten som f.n. är beräknat kosta 165 miljoner (ca 10 000 kr/invånare). Man framhåller kulturens betydelse som det främsta motivet och att det skapar arbetstillfällen. Arbetstillfällen som till allra största delen är skattefinansierade. Vi har ett fantastiskt konserthus och vi är inte emot kultursatsningar, men det får inte ske på bekostnad av kommunens kärnverksamhet. Om kulturverksamheten ska öka borde det vara av egen kraft och baserat på entreprenörskap – se på Lumber & Karle som ett exempel på ett besöksmål som växer i takt med efterfrågan och med en stark lokal förankring.

I nuläget finns det många anledningar att ifrågasätta satsningen på Sprinten. Den främsta anledningen är att det tränger undan kärnverksamheten i kommunen, som underhåll och utveckling, främst inom skolans område. Åtgärder som borde varit genomförda för flera år sedan skjuts på framtiden. I Vara kommuns budget för 2017 är det dyster läsning, man når inte de ekonomiska målen. ”Om investeringstakten blir enligt budgeterat behöver checkkrediten på 100 mkr användas under hela perioden och de långfristiga skulderna uppgå till 272 mkr i slutet av perioden. Med en ränta på 1.5% motsvarar skulden 4 mkr i räntekostnader, vilket tränger undan annan verksamhet. På grund av den höga investeringsnivån, med lån som följd och de låga resultatnivåerna kommer soliditeten (den långsiktiga betalningsstyrkan = Eget kapital/ Totalkapital) sjunka från 28 % i budget 2016 till 16 % i planen för 2020. I styrdokumenten står att kommunen skall ha en stark ekonomi och att soliditeten inte skall understiga 25 %.”

Fredrik Nelander och Elof Jonsson skriver att kommunen jobbar i en målstyrd organisation och att de inte petar i detaljer. Att investera 165 mkr i Sprinten och att låna flera hundra miljoner anser inte vi vara några detaljer. Man har höjt skatten med 1 kr under nuvarande majoritetens styre, och trots detta klarar man inte de finansiella målen man satt upp. Ska man ha en målstyrd organisation måste man se till att målen uppfylls. Man kan undra om alla i fullmäktige förstår vad de har beslutat. Projektet Sprinten är i hög grad ett kommersiellt projekt med allt vad det innebär av risktagande. Risken som politikerna i kommunen tar, gör man med kommuninvånarnas plånbok – ingen annan kommer stå för notan. Till detta kommer att hela projektet verkar sakna den styrning som krävs, i allt från upphandling till genomförande och uppföljning dessutom är inte alla villkor som kommunfullmäktiges beslut förutsatte uppfyllda.

Camille Maamari, Hans Lundmark, Sven-Olof Eriksson, Mattias Andersson, Mikael Lidén med flera