Publicerad

NLT 2023-01-04 Dags att reflektera över valåret 2022

Vi publicerar den mer utförliga insändaren som inte kom med i sin fulla text i Nya Lidköpings Tidningen NLT.

Vem gick till val på att höja skatten och bygga nytt kommunhus på St Torget i Vara?

Valåret 2022 närmar sig slutet och det kan vara på sin plats att göra några reflektioner på valrörelsen och det gångna året.

2022 kommer att gå till historien som året då Europa återigen kastades in i krig med död, flyktingkris och ekonomisk kris som följd. Utöver de mänskliga tragedierna ändrades de ekonomiska förutsättningarna i ett slag, inflationen ökade dramatiskt, samhället tvingades satsa stora resurser på att rusta upp vårt försvar och bistå Ukraina i sitt försvar av landet och demokratin.

I vår kommun präglas valrörelsen som vanligt av att partierna skall satsa på ”kärnverksamheten” och fortsatt utveckling. Vårt entusiastiska moderata kommunalråd ler strålande från valbroschyrerna och förklarar sig beredd att leda kommunen in i framtiden. En av hennes ledande partikamrater lovar oförändrad skatt under den kommande mandatperioden.

Valet blir en framgång för moderaterna som snabbt skickar ut centern  från den gångna valperiodens samarbete. De tar in sverigedemokrater och kristdemokrater i sin famn, för att försäkra sig om att även fortsättningsvis få styra. När valet är över och majoriteten är säkrad förklarar kommunalrådet, att pengarna är slut ” vi behöver höja skatten”. Löftet om oförändrad skatt är glömt. Han som gav det, ursäktar sig med att man får göra en ”pudel” ibland. Nu tillkännager man också, att det behöver byggas ett nytt kommunhus då det befintliga inte är ändamålsenligt och har dålig arbetsmiljö. Det nya kommunhuset skall ligga på torget, längs Drottninggatan, på den plats där man nyligen gjorde den cirkelformade stenläggningen.

När undertecknad kontaktade kommunen för att få ta del av handlingarna i ärendet, var det påtagligt att de jag frågade verkade besvärade. När jag fick kontakt med tjänstemannen som handlade ärendet, var beskedet att ärendet är under beredning och det finns inte mycket information att ge, eftersom det mesta är arbetsmaterial som inte är offentligt. När jag hävdade att det måste finnas ett beslut som startat ärendet, visade det sig att kommunstyrelsens arbetsutskott för ett år sedan uppdragit åt kommundirektören att genomföra en förstudie i frågan. Förstudien är gjord av White Arkitekter till en kostnad av 650.000 kr (obekräftad uppgift).

Att bygga ett nytt kommunhus och avveckla det befintliga, är en fråga av den dignitet att väljarna borde getts tillfälle att ta ställning till den i valet. Förslaget var känt av moderaterna, centern och socialdemokraterna men inget av partierna tog upp det i sitt valprogram. Många av väljarna hade säkert uppskattat att få information om det nya kommunhuset före valet och vad partierna i kommunfullmäktige tyckte i frågan. Nu finns ju möjligheten att anordna en folkomröstning men det är en omfattande och ganska kostsam process och känns onödig när de som styr kunde informerat innan valet.

Den amerikanska socialpsykologen Irving Janis har myntat begreppet ” groupthink” (grupptänkande”).  Det är ett psykologiskt fenomen, som kan inträffa i en grupp då medlemmarna i gruppen värdesätter konformitet och viljan att uppnå enighet högre än ett kritiskt förhållningssätt till sina egna idéer. Gruppmedlemmarna har ett starkt kritiskt förhållningssätt till idéer som inte överensstämmer med gruppens. Man eftersträvar att uppnå konsensus till en så hög grad att man är beredda att åsidosätta realistiska värderingar.  När detta sker får personer ett skevt förhållande till verkligheten. Oviljan att framföra kritik medför att en omedveten censur blir inbyggd i gruppen. Fenomenet präglar i hög grad Vara kommun.

I en tid när de flesta i vårt samhälle kämpar med högre räntor, ökade mat- och energikostnader är det inte läge att höja skatten och bygga nytt kommunhus. När vi inom HVKB ifrågasätter skattehöjningen och byggnation av ett nytt kommunhus möts vi unisont av argument, som att vi är bakåtsträvare och oseriösa.                                                         

Kommunen måste, som alla andra rätta mun efter matsäcken och minska sina kostnader när pengarna inte räcker. Inget parti gick till val på att höja skatten och bygga nytt kommunhus på St Torget. Vi hoppas att övriga partier besinnar sig och anpassar sig till den verklighet vi alla måste leva i.

Mikael Lidén

Ordförande  Hela Vara kommuns Bästa

Publicerad

NLT 2022-09-05 Skolan lyfter Vara kommun 2022

Skolan lyfter Vara kommun 2022

I början av 2000-talet började en förändring att märkas av att underhållet
av skolorna i vissa samhällen i kommunen blev eftersatt och lämnades utan
åtgärd. Frågan om stora kostnader för reparation och brist på lärare som
inte vill jobba i småskolor tog över. Flera politiker började beskriva hur
tungt och kostsam det skulle vara att renovera och bevara småskolorna i hela
kommunen. Frågan om centralisering av skolorna aktualiserades och kom på
tal. Föräldrarna började oroa sig för sina barn och att en viktig
samhällsfunktion håller på att försvinna från bygden. Då började föräldrarna
sin kamp men fick inget gehör från någon av de styrande. M och C var
ansvariga först och sedan tog S och C över men frågorna stod utan svar. När
vi i Hela Vara Kommuns Bästa (HVKB) bestämde oss för att engagera oss i
politiska samhällsfrågor var skolans levnad i alla orter i kommunen den
viktigaste frågan. Så fort vi kom in efter valet och tack vare invånarna som
gett oss sitt förtroende gick vi åt hårt och mot alla odds lyckades vända på
nedläggningshoten. Efter detta beslutades det om nybyggnation och renovering
i Tråvad samt Larv skolor. Reaktionen från orterna märktes direkt då det kom
nyinflyttade barnfamiljer från andra kommuner till dessa orter.

Grundskolan är bästa källan för kunskap som ger våra barn en stark grund för
en bra framtid. Man måste så för att skörda. Men endast skolbyggnader räcker
inte, det som också behövs är en trygg arbetsmiljö för både lärare och
elever, behöriga lärare och inte minst rektorer som kan leda med kunskap och
öppenhet. Öppenhet mot alla medarbetare, föräldrar och elever.

Vi är medvetna om att vi har vissa skolor i kommunen som präglas av
kvalitébrister. Vi saknar behöriga lärare, vi saknar genomförande av alla
skolämnen enligt skollagen, vi saknar skolböcker samt att vi har bristande
kommunikation både internt och inte minst med alla föräldrar som engagerar
sig i sina barn. Trots att bristerna är kända har vi inte fått till några
fungerande lösningar. Läget med dessa kvalitébrister är inte acceptabelt
längre, vi måste gå till botten med det. Barnen och alla anställda ska känna
sig trygga i skolmiljön. Barnen har rätt till en bra utbildning, med alla
resurser som behövs för att går ut med godkända betyg ur grundskolan.
Upplever våra barn en trygg och bra skolgång på högstadiet ökar chanserna
att de också väljer att fortsätta sin skolgång på Lagmansgymnasiet.
Prioritering av skolans kvalité bör vara nummer ett, för att nå bästa skolan
i Sverige!

Hela Vara Kommuns Bästa (HVKB)
Carl Hellqvist
Thorbjörn Falk
Camille Maamari