Publicerad

NLT 2022-09-05 Skolan lyfter Vara kommun 2022

Skolan lyfter Vara kommun 2022

I början av 2000-talet började en förändring att märkas av att underhållet
av skolorna i vissa samhällen i kommunen blev eftersatt och lämnades utan
åtgärd. Frågan om stora kostnader för reparation och brist på lärare som
inte vill jobba i småskolor tog över. Flera politiker började beskriva hur
tungt och kostsam det skulle vara att renovera och bevara småskolorna i hela
kommunen. Frågan om centralisering av skolorna aktualiserades och kom på
tal. Föräldrarna började oroa sig för sina barn och att en viktig
samhällsfunktion håller på att försvinna från bygden. Då började föräldrarna
sin kamp men fick inget gehör från någon av de styrande. M och C var
ansvariga först och sedan tog S och C över men frågorna stod utan svar. När
vi i Hela Vara Kommuns Bästa (HVKB) bestämde oss för att engagera oss i
politiska samhällsfrågor var skolans levnad i alla orter i kommunen den
viktigaste frågan. Så fort vi kom in efter valet och tack vare invånarna som
gett oss sitt förtroende gick vi åt hårt och mot alla odds lyckades vända på
nedläggningshoten. Efter detta beslutades det om nybyggnation och renovering
i Tråvad samt Larv skolor. Reaktionen från orterna märktes direkt då det kom
nyinflyttade barnfamiljer från andra kommuner till dessa orter.

Grundskolan är bästa källan för kunskap som ger våra barn en stark grund för
en bra framtid. Man måste så för att skörda. Men endast skolbyggnader räcker
inte, det som också behövs är en trygg arbetsmiljö för både lärare och
elever, behöriga lärare och inte minst rektorer som kan leda med kunskap och
öppenhet. Öppenhet mot alla medarbetare, föräldrar och elever.

Vi är medvetna om att vi har vissa skolor i kommunen som präglas av
kvalitébrister. Vi saknar behöriga lärare, vi saknar genomförande av alla
skolämnen enligt skollagen, vi saknar skolböcker samt att vi har bristande
kommunikation både internt och inte minst med alla föräldrar som engagerar
sig i sina barn. Trots att bristerna är kända har vi inte fått till några
fungerande lösningar. Läget med dessa kvalitébrister är inte acceptabelt
längre, vi måste gå till botten med det. Barnen och alla anställda ska känna
sig trygga i skolmiljön. Barnen har rätt till en bra utbildning, med alla
resurser som behövs för att går ut med godkända betyg ur grundskolan.
Upplever våra barn en trygg och bra skolgång på högstadiet ökar chanserna
att de också väljer att fortsätta sin skolgång på Lagmansgymnasiet.
Prioritering av skolans kvalité bör vara nummer ett, för att nå bästa skolan
i Sverige!

Hela Vara Kommuns Bästa (HVKB)
Carl Hellqvist
Thorbjörn Falk
Camille Maamari

Publicerad

Äntligen fysiskt möte

I måndags hade vi första fysiska gruppmötet på länge och vi passade även på att kolla alla gjorda byggnationer på Hedensborg i Larv. Det är positivt att vi ser ett slut på de tvingade digitala mötenas tid och att vi fortsättningsvis kanske kan variera mötesform. Den sociala biten av att träffas ska inte underskattas. Nu fortsätter vi det politiska arbetet och ser fram emot valåret nästa år!

Publicerad

NLT 2021-05-31 Svar till Maritha Jacobson

Vårt svar till Maritha Jacobsen som publicerats i NLT angående hur vi kan rösta för ett yrkande om levande landsbygd. Frågeställaren kan ha misstolkat motionen intention och att istället kommunen ska kunna hjälpa till att få fler bostäder i kommunen.

Intressant att du nämner oss speciellt i din insändare angående Vänsterpartiets motion om att utreda hur Vara kommun kan bidra med att göra bostäder på landsbygden tillgängliga för uthyrning till hyresgäster som vill bo på landet och bidra till en levande landsbygd. Det var alla partier förutom minoritetsstyret som röstade för detta tilläggsyrkande. Liberalerna var inte representerade.

Kommunen ska kunna hjälpa de som behöver hjälp för att hyra ut bostäder på landsbygden. Detta tycker vi är bättre än att husen står öde och obebodda. I detta finns det ingen som ska tvinga någon. Får man inte ta emot hjälp och ändå ha sin frihet? Marknaden kan behöva en extra stöttning i denna frågan då de aktuella fastigheterna är i privat ägo så att de åter kommer in på bostadsmarknaden. Vi har ett behov av fler bostäder inom kommunen och stödjer förslag som kan bidra med en lösning av vårt gemensamma problem oavsett avsändare.  

Vad i detta som du tycker är obegripligt förstår vi inte men likt minoritetsstyret så är kanske avsändaren viktigare än budskapet. Detta är något som vi är starkt emot och visar det också. Minoritetsstyret säger att de är lyhörda, men tyvärr är detta något de sällan visar.

HVKBs fullmäktigegrupp
Susanne Lundgren, Hans Lundmark, Mattias Andersson, Carl Hellqvist, Camille Maamari