Vår Politik 2022-2026Sammanfattning av HVKB valprogram

HVKB – ett bra val för framtiden

HVKB är partiet för Dig som bor i Vara kommun. Vi som kandiderar till kommunfullmäktige gör det för att vi har ett starkt engagemang för vår kommun och att hela kommunen ska leva och utvecklas.

Vårt program syftar till en större transparens, en bättre fungerande demokrati genom att de förtroendevaldas roll stärks och blir tydligare och en ansvarsfull hushållning med skattebetalarnas pengar.

Ekonomi
Vara kommun har en skattesats som är 21,77 kr. Det är ca. 1 kr högre än genomsnittet för kommunerna i Sverige. Vårt mål är oförändrad skatt och att investeringarna ska till största delen finansieras med skattemedel, utan att behöva låna.

Översiktsplanen
Den nu gällande översiktsplanen antogs 2013, den behöver omarbetas och förnyas. Vi anser att fokus ska vara att hela kommunen utvecklas jämbördigt och att förskolor och skolor ska finnas kvar på de orter där de finns idag.

Skolan
Skolan och våra barns utbildning är kommunens viktigaste verksamhet. Vårt mål är att alla elever ska uppnå gymnasiebehörighet när de slutar grundskolan. En särskild satsning bör därför göras för att höja studieresultaten.

Revisionen
Revisionen är i jämförelse med den revision som finns inom näringslivet underdimensionerad. Vi anser att anslaget till revisionen bör öka för att revisionen ska ha bättre förutsättningar att kontrollera verksamheterna och om verksamheterna har rätt förutsättningar för att nå de uppsatta målen.VALPROGRAM
Hela Vara Kommuns Bästa (HVKB)
Val till kommunfullmäktige 2022

HVKB – ett bra val för framtiden

HVKB är partiet, för Dig som bor i Vara Kommun. Vi som kandiderar till kommunfullmäktige gör det för vi har ett starkt engagemang för vår kommun och att hela kommunen ska leva och utvecklas.

Vårt program syftar till en större transparens, en bättre fungerande demokrati genom att de förtroendevaldas roll stärks och blir tydligare samt en ansvarsfull hushållning av skattebetalarnas pengar. Hela Vara Kommuns Bästa (HVKB) har idag fyra ledamöter i kommunfullmäktige. Målet är att i det kommande valet öka antalet ledamöter i kommunfullmäktige och att den nuvarande blockpolitiken upphör.

Ekonomi
Vara kommun har en skattesats som är 21,77 kr ca. 1 kr högre än genomsnittet för kommunerna i Sverige (20,74 kr). Utrymmet för skattehöjningar är därför mycket begränsat.

Den gångna mandatperioden har i hög grad påverkats av coronapandemin både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Regeringen har mött detta med ökade statsbidrag till kommunerna och andra åtgärder för att stimulera ekonomin. Stimulanserna har bidragit till att kommunen har kunnat hantera de ökade kostnaderna för verksamheterna inom ramen för befintlig skattesats och de statsbidrag kommunen erhållit.

Under den gångna mandatperioden har kommunen gjort omfattande investeringar som till en mindre del finansierats med skattemedel, därför har kommun haft en omfattande upplåning. De långfristiga skulderna har ökat från en ingående nettotillgång år 2018 till nära 792 miljoner kr i nettoskuld i budgeten för 2022, en ökningstakt som inte är långsiktigt hållbar.

Vi anser att kommunfullmäktige, i samband med budgetbeslutet varje år bör ta ett särskilt beslut om investeringsbudgeten. Det bör fastställas i vilken ordning investeringarna ska göras och en kostnadsram för de olika projekten.

Översiktsplanen
Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste styrdokument. Den nu gällande översiktsplanen antogs 2013, sedan dess har mycket förändrats och planen behöver omarbetas och förnyas. I den gällande planen ligger fokus på att fyra orter i kommunen ska utvecklas; Vara, Kvänum, Vedum och Stora Levene, och då framför allt Vara.

I HVKB anser vi det viktigare att samtliga tätorter, mindre orter och landsbygd utvecklas jämbördigt och att förskolor och skolor finns kvar på de platser där de finns idag. Vara kommun har en ovanlig befolkningsstruktur genom att ungefär hälften av invånarna bor på landsbygden, 25 % i centralorten Vara och 25 % i de övriga tätorterna. Denna fördelning behöver också styra hur fördelningen görs av kommunens resurser.

Tillgången på tomter för bostäder och industri i kommunens olika tätorter är en förutsättning för att hela kommunen ska utvecklas, därför bör kommunen fortlöpande se till att det finns tomtmark och att detaljplanerna är aktuella.

Socialnämnden
Socialnämndens verksamhet är till allra största delen reglerad i olika lagar. De viktigaste är socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) m.fl. Kommunens uppgift är att inom ramen för gällande lagstiftning organisera verksamheten. Möjligheterna att påverka kostnaderna är därför begränsad.

En viktig fråga inom äldreomsorgen är personalens arbetsvillkor och rekrytering av ny personal. Vi anser att rätten till heltid och fortbildning är viktiga delar i rekryteringen av personal. Verksamheten har idag höga sjukskrivningstal som man bör ägna särskild uppmärksamhet. Under innevarande år byggs ett så kallat korttidsboende i anslutning till befintliga boende vid vårdcentralen i Vara. Det blir ett välkommet tillskott till de särskilda boenden som finns i kommunen Det är också viktigt att det finns bostäder anpassade för de äldres behov i kommunens olika serviceorter.

Skolan
Skolan och utbildning är en mycket viktig del i vår kommuns utveckling, där lärarna är skolans viktigaste resurs, därför ska resurstilldelningen till skolan prioriteras. Skolledningen och lärarnas resurser och möjligheter att forma och utveckla undervisningen har stor betydelse för studieresultaten.

En annan faktor som är viktig för studieresultaten är studiemotivation och förståelsen för skolans och utbildningens betydelse hos elever och föräldrar. En särskild satsning bör därför göras för att öka förståelsen för utbildningens betydelse för ett bra liv, genom att öka informationen och diskussionen med elever och föräldrar om utbildningens betydelse. Det är också viktigt att tidigt uppmärksamma elever med behov av särskilt stöd.

Skolans lokalisering har också stor betydelse för utvecklingen i kommunens olika delar. Närheten till skola och förskola är i många fall avgörande när en familj väljer var man bosätter sig. Skolan är idag lokaliserad på nio olika orter i kommunen. Vi anser att skolorna ska finnas kvar och utvecklas på de orter där de finns idag.

Lagmansgymnasiet är en viktig del av vår skola i kommunen. Det fria skolvalet, när det infördes, var en utmaning för vår gymnasieskola då många elever sökte sig till andra gymnasieskolor, läget har nu stabiliserats och det finns nu möjligheter att åter utveckla skolan. För att ytterligare stärka gymnasieskolan, kan ett fördjupat samarbete med företag och våra grannkommuner vara ett sätt att stärka Lagmansgymnasiet.

Kultur och fritid
Kultur- och fritidsverksamheten är en viktig del av samhällets sociala liv och utveckling. Föreningslivet jämte biblioteken är den viktigaste delen i kommunens kultur och fritidsverksamhet.

De senaste årens coronapandemi har inneburit en stor utmaning för föreningslivet då man tvingats till stora begränsningar i sin verksamhet. Samhället har med ekonomiska bidrag för intäktsbortfall kompenserat föreningarna men många föreningar har tappat aktiva medlemmar när verksamheten inte kunnat bedrivas som vanligt. Nu är det viktigt att samhället fortsätter att stödja föreningslivet, inte minst ur ett folkhälsoperspektiv, för att man ska kunna återstarta sin verksamhet. De bidrag som kommunen ger till föreningslivet bör ha en generell utformning, t.ex. anläggningsstöd, då många föreningar har egna anläggningar som utnyttjas av många utan att föreningarna tar betalt.

I samband med utbyggnaden av konserthuset planerades för nya lokaler till kulturskolan, något som inte genomfördes. Vi anser att under kommande mandatperiod bör löftet om nya lokaler till kulturskolan infrias.

Bibliotekens verksamhet med utlåning av böcker, föreläsningar, utställningar och andra arrangemang ska vara en naturlig mötesplats i vårt dagliga kulturliv. Biblioteket ska ha goda öppettider.

Vara Konserthus som i år firar 20 år är en uppskattad del av kommunens och regionens kulturliv. Verksamheten finansieras till största delen med bidrag från kommunen ( ca. 15 milj. kr) och av regionen (ca. 27 milj. Kr) bidragen utgör ca två tredjedelar av kostnaderna för verksamheten, resterande intäkter utgörs av biljett- och hyresintäkter. Vi anser att konserthuset bör öka sin självfinansiering och minska sitt beroende av bidrag. Den pågående pandemin har inneburit stora begränsningar för konserthuset, men har ekonomiskt klarat sig bra tack vare bidrag från kommun och region, regionen har dessutom lämnat extra bidrag på grund av pandemin.

Miljö- och byggnadsnämnden
Inom miljö- och byggenheten handläggs många ärenden som på olika sätt berör enskilda medborgare och företag, såsom bygglov, tillsyn av enskilda avlopp, tillsyn av verksamheter som påverkar miljö och hälsa. Verksamheten leds av miljö- och byggnadsnämnden. Hur nämnden och förvaltningen utövar sin myndighetsroll påverkar i hög grad kommunens relationer med kommuninvånarna.

Förvaltningslagens 4 § föreskriver att varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Vi anser att detta synsätt ska vara vägledande för förvaltningen. Myndighetsutövningen ska kännetecknas av tilltro till medborgarna och företagens vilja och förmåga att göra rätt. Ambitionen ska också vara att snabbt och effektivt handlägga ärenden, som exempelvis bygglov. Tydlig information om gällande planer och regelverk underlättar här relationen mellan kommunen och medborgarna. Avgifterna som kommunen debiterar ska bygga på självkostnadsprincipen och att den som blir föremål för ett ingripande från myndighetens sida ska ges möjlighet att rätta till fel eller brister innan viten och straffavgifter utdöms.

Infrastruktur och trafiksäkerhet
Våra vägar, järnvägar och trafiksäkerhet är väldigt viktiga för kommunens utveckling men är till stor del statens ansvar. I kommunen finns ett antal vägkorsningar som ur trafiksäkerhetssynpunkt är farliga, framför allt längs riksväg 47 och längs ringleden i Vara. Kommunen har på olika sätt uppvaktat Trafikverket i frågan men utan någon större framgång. Detta arbete behöver intensifieras.

Järnvägarna genom kommunen är också viktiga, de har en viktig roll i arbetet med omställningen till ett hållbart samhälle. Upprustningen av Kinnekullebanan och utbyggnaden av Västra stambanan har en avgörande betydelse för möjligheterna att öka det kollektiva resandet.

Bolagen
Vara kommun har fem bolag: Vara Koncern AB, Vara Bostäder AB, Vara Industrifastigheter AB, Vara Konserthus AB och VaraNet AB. Dessa bolag har en stor betydelse för kommunens verksamhet och utveckling, samtidigt som insyn och påverkan i bolagens verksamhet är betydligt mindre än kommunens övriga verksamhet.

Vi vill förändra den rådande ordningen så att Vara Koncern AB avvecklas och att bolagen underställs kommunstyrelsen. Kommunikationsrutinen ändras så att informationen från de kommunala bolagen ska ske till kommunstyrelsens ordförande som ansvarar för att kommunstyrelsen informeras.
Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB ska inför köp och försäljning av fastigheter be om ett godkännande av kommunfullmäktige. Försäljningar ska föregås av en värdering och ske offentligt.
Vara Konserthus AB har idag en majoritet av externa ledamöter, sex externa samt tre ledamöter som representerar partierna i kommunfullmäktige. Vi anser att detta bör förändras så, att av styrelsens nio ledamöter väljs fem ledamöter som representerar de politiska partierna i kommunfullmäktige, alternativt tre ledamöter från kommunfullmäktige och två ledamöter som representerar regionfullmäktige och fyra ledamöter är externa.

Revisionen
Revisionen är i jämförelse med den revision som finns inom näringslivet underdimensionerad. Kommunerna har under tjugohundratalet genomgått stora organisationsförändringar. Verksamheter har blivit mer målstyrda och allt fler delar av verksamheter har bolagiserats, detta ställer mycket högra krav på revisionen både de sakkunniga och lekmannarevisionen. Vi anser att anslaget till revisionen bör öka för att revisionen ska ha bättre förutsättningar för att kontrollera verksamheterna och om verksamheterna har rätt förutsättningar för att nå de uppsatta målen.