Vår Politik 2018-2022

Prioriteringar inför mandatperioden 2018 – 2022

Skolan
Skolans verksamhet och upprustningen av skolans lokaler är vår viktigaste fråga inför kommande mandatperiod. Våra högstadieskolor och skolorna i Tråvad och Larv är i akut behov av upprustning. Skolledningens och lärarnas möjligheter att forma och utveckla undervisningen är avgörande för ett bra studieresultat, därför måste skolan prioriteras.

Personalpolitik
Inom vård och omsorg finns idag arbetsscheman med delade turer och årsarbetstid. Vi kommer att arbeta för att ta bort den tvingande årsarbetstiden och de delade turerna, för att skapa en bättre arbetsmiljö, lägre sjukfrånvaro och lättare kunna rekrytera personal.

Tätortsvandringar
Vi vill fördubbla budgeten till tätortsvandringarna. Det skapar trivsel och engagemang på ett kostnadseffektivt sätt. Vandringarna är ett viktigt forum för politiker och tjänstemän att träffa engagerade medborgare och ska fortsätta att hållas årligen i kommunens samtliga orter. Mötesformer för tätortsvandringarna utvecklas så att så många som möjligt kan delta och komma med synpunkter.

Trafiksäkerhet
Trafiksäkerheten på det allmänna vägnätet är i första hand statens ansvar, men vi anser att kommunen bör intensifiera diskussionerna med Trafikverket för att öka trafiksäkerheten i vår kommun. Vår målsättning är att flera trafikfarliga vägkorsningar ska byggas om. Det gäller infarten till Stora Levene, korsningen mellan Kungsgatan och Ringleden i Vara, industriinfarten till Tråvad, fyrvägskorsningen vid Önums friskola, samt fyrvägkorsningen på väg 47 vid Benders/Edsvära – Larv.

Kommunal byggnation
Det kommunala bostadsbolaget ska verka och projektera nybyggnation och förvaltning av bostäder inom flera av kommunens mindre tätorter. Det kommunala bostadsbolaget kan på det sättet vara en katalysator för att få igång bostadsbyggande i hela kommunen.

Vilka är vi

En grupp engagerade medborgare där många känner att vi som kommun är på väg åt ett oönskat håll och som tillsammans vill ändra på detta genom att starta upp ett nytt kommunalt parti.

Partiprogram 2018

Sammanfattning

Vårt program syftar till större transparens, tydlig ansvarsfördelning, en ansvarsfull hushållning av skattebetalarnas pengar och en bättre fungerande demokrati. 
 
Skolorna ska finnas kvar på de orter de är lokaliserade idag. Utbildningens och skolornas behov är prioriterade i det kommande budgetarbetet.

Behovet av ytterligare platser i särskilda boende ska utredas.

Viten och andra sanktionsavgifter inom miljö- och byggnadsförvaltningen ska beslutas av miljö- och byggnadsnämnden.

Projekt Sprinten: Inga ytterligare resurser till investeringar och drift utöver det som är beslutat. Om möjlighet finns, bör ej genomförda delar omprövas. 
 
Kommunens bolag underställs fullmäktige som utgör bolagstämma. Bolagspolicy, ägardirektiv och bolagsordningar skrivs om så att styrelse och VD har hela ansvaret för bolagets verksamhet mellan bolagsstämmorna. Detta gör att vi får ökad transparens och en tydligare ansvarsfördelning.

Revisionen ges ökade resurser för att bättre kunna fullgöra sitt uppdrag.

Vi föreslår att kommunens tillväxt- och utvecklingsavdelning (TUA), delas upp mellan en nyinrättad teknisk nämnd, kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden.

Vårt fullständiga partiprogram inför valet 2018 finns att läsa här!

Vad gör vi

Vi vill föra debatt och vi ifrågasätter vissa beslut genom tidningsinsändare och direkta frågor och vill på detta sätt skapa opinion för att i valet 2018 nå vårt mål om fem fullmäktigeplatser.

Vad tycker vi inom olika områden?

Här anges hur HVKB ser på frågor inom den tekniska förvaltningens område.

- Behovet av asfaltering av kommunens gator (de vi har väghållaransvar för) ska beskrivas och budgeteras för underhåll. Idag rättas munnen efter matsäcken, då kommunen inte har någon uppfattning om hur stort det årliga behovet är av asfaltering/underhåll av våra gator.

- På landsbygden kan bidragen höjas för vägföreningar och belysningsföreningar. Vägföreningar har de sista åren fått en sänkt andel av pengar från Trafikverket till det årliga vägunderhållet. De boende utanför tätorter betalar lika mycket kommunalskatt men har inte samma service i form av gator och belysning som inne i tätorterna.

- Hög energieffektivitet ska sökas och fossilfria energikällor väljas. Fordonspark, byggnader, gatubelysning och va-anläggningar ses över och investeringar görs i syfte att spara energi.

- Närproducerad mat prioriteras före ekologiskt odlad vid inköp av livsmedel till kostenheten. Dvs. mat odlad enligt svenskt regelverk (krav på geografiskt ursprung kan inte ställas vid offentlig upphandling).

- Kommunens beredskap inför kriser ska övas och förbättras.

- Satsning görs på anläggningar för friluftsliv och friskvård, i samarbete med lokala föreningar.

- Lekplatser och skolgårdar rustas upp och tillgänglighetsanpassas.

- Gång- och cykelvägar ses över och utvecklas. Skyltningen är ofta bristfällig eller felaktig. Inom Vara finns det många cykelvägssträckor som behöver knytas ihop. Som de är utformade idag kan de utgöra trafikfara för barn och ungdomar som använder dem dagligen.

- VA-taxan ska analyseras och utvärderas närmare gällande nya anslutningar. Renoveringstakten på kommunala VA-ledningar ska vara minst 1% per år, dvs 100 års renoveringstakt för dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenledningar. För anläggningar (vattenverk, reningsverk, pumpstationer) ska renoveringen planeras efter den tekniska livslängden (och inte efter tillgänglig budget). Analyser över bästa nivå på renoveringstakt ska presenteras för politiken.

- Stöd till boende med enskilda avlopp ska ges i form av rådgivning om bästa alternativ sett till miljö, teknik och ekonomi.

- De årliga tätortsvandringarna ska behållas och dialogformer utvecklas så att fler målgrupper har möjlighet att delta.

- Kommunens projektmodell måste förtydligas så att tekniska förvaltningen har rådighet över genomförande av projekt. Budget och projektinnehåll ska beslutas politiskt.