Publicerad

NLT 2023-04-14

Nu ska den nya återvinningscentralen i Vara även ta emot elavfall från företagare efter att vår representant Mikael Karlsson uppmärksammats på problemet och hjälp till med lösningen.

Publicerad

Carl Hellqvist ny ordförande i HVKB

Hela Vara Kommuns Bästa har hållit årsmöte i Laskegården. Vid årsmötet valdes Carl Hellqvist till ny ordförande efter Mikael Lidén som avböjt omval, men kvarstår som ledamot i styrelsen. Till vice ordförande valdes Hasse Lundmark, sekreterare och gruppledare Susanne Lundgren övriga ledamöter är Mattias Andersson, Torbjörn Falk, Sven-Olof Eriksson och Mikael Lidén. Suppleant i styrelsen är Mikael Karlsson.

Revisiorer är Anders Ekdén och Hans Svensson med Magnus Lidén som ersättare. Anders Ekdén valdes också till granskare av ansökan om partistöd.

Valberedning är Camille Maamari och Teresa Kalisky med Mikael Karlsson som ersättare.

Kommunvalet 2022 blev en framgång för HVKB som ökade till fem mandat och blev med det kommunens fjärde största parti av de åtta partier som ställde upp i kommunvalet.

Årsmötet planerade att under året hålla gruppmöten inför kommunstyrelsens sammanträden, göra studiebesök på företag och knyta kontakter med några av de andra 140 lokala partier som finns runt om i landet för att utbyta erfarenheter och idéer.

Årsmötet avslutades med en pajbuffé från Tylhammars Catering samt kaffe och kaka.

Publicerad

Svar på remiss angående Lagmansgymnasiets framtida utveckling

Vi har fått möjligheten att lämna vår synpunkter på en förstudierapport som gjorts angående Lagmansgymnasiets framtida utveckling och som vi nu har skickat in till förvaltningen. Vårt svar lämnas nedan och även förstudien finns för den som är intresserad.

Hela Vara kommuns bästa (HVKB) lämnar följande synpunkter:

Vi är positiva till utveckling av Lagmansgymnasiet och vi delar uppfattning med förstudiens rekommendationer om att utvecklingsmöjligheterna av Sveviatomten är gynnsamma. Några av byggnaderna används redan idag till verksamhet i Lagmansgymnasiets regi vilket bör kunna minska kostnader för att få verksamhetsanpassade lokaler inom gångavstånd.

För att planera dessa lokaler ser vi gärna att vi har en längre tidshorisont än fem år. Vi får till oss i förstudien att vid senaste större ombyggnationen av Lagmansgymnasiet det vill säga vid tillkomsten av Blackboxen så fick elprogrammet flytta till ej anpassade lokaler med strömgenomföringar som resultat vilket är oacceptabelt. Även skolbiblioteket påverkades och fick lämna bort ytor som fanns från början och egentligen behövs. Alla dessa förändringar kostar och bästa sätt att undvika detta är att planera i ett större perspektiv. I förstudien saknar vi perspektivet ifrån de teoretiska programmen helt och hur vi också utvecklar dessa i vår fem års perspektiv. Även de teoretiska programmets status måste förbättras och att vi försöker att få fulla klasser även i dessa program.

Vi anser dock att man bör fundera på hur man bästa tillämpar samlokalisering av de olika studieprogrammen samt hur vi kan få till ett ökat och effektivt lokalytnyttjande i redan befintliga lokaler. De praktiska programmen behöver anpassade lokaler men det är inte med automatik att de behöver egna byggnader för hela sin verksamhet. Flera program bör kunna dela på exempelvis teorisalar vilket bör öka den totala sammanhållningen och att vi har en gymnasieskola. Förstudien föreslår att exempelvis elprogrammet får egna teorisalar till varje årskurs vilket bör minska det totala lokalytnyttjandet.

Vi saknar ett perspektiv om hur en ny framtida byggnation av Lagmansgymnasiet påverkas och var denna i så fall kan ske. När vi bygger nytt så måste vi även planera för framtida nybyggnadsmöjligheter.

För HVKB,
Susanne Lundgren, Thorbjörn Falk, Carl Hellqvist, Teresa Kalisky och Camille Maamari