Publicerad

NLT HVKB presenterar sig inför val 2022

Ett reportage om HVKB som är publicerad i NLT 2022-04-25. Vi presenterar vårt team och tankar inför kommunfullmäktigevalet 2022. Många i gruppen har varit med under innevarande mandatperiod och vi har även lite nya namn som fyller på och som vi gärna vill få med efter nästa val.
Hela Vara Kommuns Bästa – Ett bra val för framtiden

Publicerad

Hej allesamman!

Året 2021 närmar sig sitt slut och det är dags att summera året som gått och blicka fram mot det nya året 2022 som också är valår.

Den pågående pandemin har fortsatt att sätta sin prägel på både samhälle och privatliv. Kommunen har på ett bra sätt lyckats skydda våra äldre som är en särskilt utsatt grupp. Mycket av det politiska arbetet har skett på digitala plattformar med de begränsningar det innebär för den politiska diskussionen och demokratin.

Innan coronapandemin drabbade oss, togs beslut om att bygga en ny skola i Tråvad och renovera skolan i Larv. Beslutet togs efter en intensiv diskussion om skolornas framtid där vi spelade en avgörande roll då det fanns flera som ifrågasatte skolornas existens. Vi kan nu glädjas åt att skolan i Tråvad snart är klar och att renoveringen av Larvs skola startar under 2022. Renovering av Alléskolan och Nästegårdsskolan har också påbörjats, behoven har funnits länge men fått vänta bl.a. på grund av de stora investeringarna i Sprintenprojektet.

Pandemin har också påverkat besöksnäringen kraftigt, hotellbranschen har drabbats särskilt hårt på grund av de restriktioner som funnits. Stora delar av året har verksamheten vid Vara Konserthus legat nere eller fått bedrivas med begränsningar, ekonomiskt har konserthuset klarat sig bra, mycket tack vare extra bidrag från regionen. I skrivande stund är en ny variant av viruset på väg i en ny våg med nya restriktioner vi får hoppas det är den sista som kräver begränsningar i det dagliga livet.

2022 är valår, den gångna mandatperioden har visat att vi inom HVKB behövs. I början av mandatperioden möttes vi av skepsis och i något fall av ren fientlighet av våra fullmäktigekamrater, efter hand har denna attityd förändrats och vi har idag en bra dialog med dom flesta av fullmäktiges partier. Vårt fokus är den egna kommunen och att arbeta för att hela kommunen skall leva och utvecklas.

Förskola och skolans verksamhet är den viktigaste utvecklingskraften inom den kommunala verksamheten. En bra skola och goda studieresultat är grunden för en positiv utveckling i kommunen, vi kommer därför fortsätta prioritera skolan den kommande mandatperioden.

Avslutningsvis vill jag tacka för allt engagemang och allt stöd vi fått under det gångna året och önskar alla en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR.

Med vänliga hälsningar
Mikael Lidén
Ordförande HVKB

Publicerad

Äntligen fysiskt möte

I måndags hade vi första fysiska gruppmötet på länge och vi passade även på att kolla alla gjorda byggnationer på Hedensborg i Larv. Det är positivt att vi ser ett slut på de tvingade digitala mötenas tid och att vi fortsättningsvis kanske kan variera mötesform. Den sociala biten av att träffas ska inte underskattas. Nu fortsätter vi det politiska arbetet och ser fram emot valåret nästa år!

Publicerad

NLT 2021-05-31 Svar till Maritha Jacobson

Vårt svar till Maritha Jacobsen som publicerats i NLT angående hur vi kan rösta för ett yrkande om levande landsbygd. Frågeställaren kan ha misstolkat motionen intention och att istället kommunen ska kunna hjälpa till att få fler bostäder i kommunen.

Intressant att du nämner oss speciellt i din insändare angående Vänsterpartiets motion om att utreda hur Vara kommun kan bidra med att göra bostäder på landsbygden tillgängliga för uthyrning till hyresgäster som vill bo på landet och bidra till en levande landsbygd. Det var alla partier förutom minoritetsstyret som röstade för detta tilläggsyrkande. Liberalerna var inte representerade.

Kommunen ska kunna hjälpa de som behöver hjälp för att hyra ut bostäder på landsbygden. Detta tycker vi är bättre än att husen står öde och obebodda. I detta finns det ingen som ska tvinga någon. Får man inte ta emot hjälp och ändå ha sin frihet? Marknaden kan behöva en extra stöttning i denna frågan då de aktuella fastigheterna är i privat ägo så att de åter kommer in på bostadsmarknaden. Vi har ett behov av fler bostäder inom kommunen och stödjer förslag som kan bidra med en lösning av vårt gemensamma problem oavsett avsändare.  

Vad i detta som du tycker är obegripligt förstår vi inte men likt minoritetsstyret så är kanske avsändaren viktigare än budskapet. Detta är något som vi är starkt emot och visar det också. Minoritetsstyret säger att de är lyhörda, men tyvärr är detta något de sällan visar.

HVKBs fullmäktigegrupp
Susanne Lundgren, Hans Lundmark, Mattias Andersson, Carl Hellqvist, Camille Maamari

Publicerad

NLT och Knallebladet 2021-04-14

En insändare publicerad i NLT samt Knallebladet idag från våra representanter i kommunfullmäktige där vi frågor hur Centerpartiet agerar/röstar i de politiska församlingarna då de själva skriver att de vill annorlunda.

Hur agerar Centerpartiet i Vara?

Nyligen fick många hushåll en halvtidsrapport från Centerpartiet i Vara hem i brevlådan där de förtydligar vad de har gjort och vad de vill göra. Under punkten bostadsförsörjning vill de: ”Se till att det byggs i kommunens andra tätorter och möjliggöra ett attraktivt boende på landsbygden” slut citat. Från HVKB sida yrkade vi på senaste fullmäktige under ärende om nya riktlinjer för bostadsförsörjning 2020-2024 om att det kommunala bostadsbolaget Vara Bostäder AB har ett särskilt uppdrag att bygga i alla kommunens tätorter. Detta yrkande röstade ledande delar av Centerpartiet emot och således emot sin egna utgivna halvtidsrapport.

Angående utbildning har nu Centerpartiet satsat på skolbyggnader i Tråvad och Larv och att de vill värna mindre skolor. Renoveringsbehovet på dessa skolor har funnits som ett ärende i över tio år men först efter HVKB intåg och med dess stöd av allmänheten har de nu beslutat detta. Under tiden har behov identifierat på alla skolor i Vara tätort som också renoverats. De andra skolornas renoveringsbehov har under Centerpartiets medinflytande lagts på framtiden men nu är det enligt egen utsago deras förtjänst.

HVKBs fullmäktigegrupp
Susanne Lundgren,
Hasse Lundmark,
Mattias Andersson,
Carl Hellqvist