Publicerad

2018-06-04 NLT Debatt

Vara konserthus – vara eller inte vara?

Jag förstår efter att lyssnat på kommunfullmäktige från början av maj att Vara Konserthus ligger Centerpartiet väldigt nära om hjärtat och att det är ni inom majoriteten som är den drivande parten för att få till stånd en ökad investering. Inget parti har någon önskan om att avveckla denna tidigare investering som det kan låta på er i Centerpartiet. Det som flera andra partier inklusive oss önskar är att kraven på bolaget måste bli anpassade så att det kommunala driftsbidraget på sikt kan minska i omfattning. Under de 15 år som konserthuset existerat så har kommunen lämnat denna verksamhet kommunalt driftsbidrag i storleksordningen 150mkr.

Varje invånare i Vara kommun betalade under 2017 indirekt 906kr enbart till Vara Konserthus AB genom skattemedel till vår kommun och denna kostnad kommer under 2018 att gå långt över tusenlappen. Lägg då till att regionen lämnar ett dubbelt så stort bidrag till Vara konserthus AB som kommunen. Under 2017 så har Vara kommun eller kommunens andra bolag köpt varor och tjänster av Vara konserthus AB för över 2,3mkr och till detta kommer det kommunala bidraget som för 2017 var över 12mkr. Lägger man till det utökade driftbidraget om 2mkr från och med 2018 så lägger kommunen in mer pengar i Vara konserthus AB än vad de arbetar in i egen nettoomsättning!

Styrelsen för Vara konserthus där delar av majoriteten är representerade skriver i sin egen affärsplan från december 2017 att hot mot verksamheten är ökade produktions- och driftkostnader, ökade hyreskostnader, finansiering av tekniska investeringar och finansiering av face-lift. Alla dessa hot är nu aktiva men ändå lyckas man i april 2018 få till en framtida budget där man klarar av dessa hot men nu även klarar av att finansiera ett lån på 22mkr. I affärsplanen aviseras också att ytskikt, möbler och inventarier behöver förnyas i de redan existerande publika delarna av konserthuset och att fastighetsägaren förväntas ta kostnaden för fast installerad fastighetsutrustning.

Är styrelsens budgeten verkligen rimlig ställer jag mig frågande till då intäkterna för arrangemang och restaurang skall öka med 60% från 2017 till 2020. Man kan då börja fundera på vad som ej varit möjligt att genomföra under de första 15 åren av drift som redan varit.

På nämnda kommunfullmäktige framförde majoriteten att de ökade kostnaderna för lånet och investeringen inte blir Vara kommuns kostnader då dessa ska finansieras av Vara konserthus AB genom ökade biljettintäkter. För 2017 är de totala intäkterna för konserthusets egna arrangemang i konserthuset 7,2mkr. Majoriteten säger att ökningen av biljettförsäljningen skall bekosta de ökande ej redan finansierade driftskostnaderna om 3,2mkr samt den ökande biljettförsäljningens ökade kostnader.

Jag vill få ett klargörande från majoriteten i form av Socialdemokraterna i allmänhet och Centerpartiet i synnerhet:
Vilken ekonomisk risk är ni villiga att utsätta oss skattebetalare i Vara kommun för genom att driva Vara konserthus AB i er nuvarande och framtida planerade omfattning?

Carl Hellqvist
Hela Vara Kommuns Bästa

Publicerad

2018-05-16 NLT Debatt

Slutet på början eller början på slutet?

Så har då majoriteten i Vara kommunfullmäktige sagt ja till ytterligare 22 miljoner till ”Sprintenprojektet”, a never ending story, som Peter Jonsson M så träffande beskrev ärendet.

Den här gången genom ett lån på 22 milj. från kommunen till Konserthuset AB och hävdar att det inte kommer att leda till ökade kostnader för kommunen eftersom det är ett lån. Kreativiteten är stor när det gäller att hitta argument för ”det svarta eländet” som Solweig Andersson MP kallade den blivande konsert/eventlokalen.

Allmänhetens kunskap om projekt Sprinten varierar, ofta möter man frågan: vad är Sprinten?  Att det är en konsert och konferensanläggning framgår inte direkt av namnet. Blackbox, som nu är aktuellt att finansiera är bara en del av detta omfattande projekt.

Projekt Sprinten omfattar, enligt projektplanen, 8 delprojekt, delprojekt 1- utveckling av Lagmansgymnasiet, delprojekt 2 – utveckling av konserthuset (innehåller bl.a.black-box), delprojekt 3 – gymnasial friskola ( AMB är beslutad och under byggnation) delprojekt 4 – yrkeshögskoleutbildningar, delprojekt 5 – hotell, delprojekt 6 – restaurang, delprojekt 7 – vuxenutbildningar och delprojekt 8 – bostäder, alla projekten mer eller mindre beroende av och kopplade till varann, från början kostnadsberäknat till ca 250 milj. En kostnadsberäkning som redan spruckit. Vad som blir kvar av Lagmansgymnasiet  i slutändan känns väldigt osäkert och kulturskolans lokaler är redan bortprioriterade.

Vi inom Hela Vara kommuns bästa anser att det inte finns marknad eller ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet i Vara kommun.

Vara kommun riskerar att tvingas in i en situation där kommunen måste fortsätta investera i projekt som kommer kräva årliga subventioner och tränga undan utrymmet för det som är kommunens huvuduppgift – skolan, vården och omsorgen om äldre och handikappade. Vi har en fin och uppskattad verksamhet i konserthuset och Lagmansgymnasiet som börjar återhämta sig efter nedläggningshotet behöver arbetsro för att kunna utveckla sin verksamhet.

Vi vädjar därför till socialdemokraterna och centern, lägg prestigen åt sidan och pröva frågan på nytt.

Mikael Lidén
Ordförande
Hela Vara kommuns bästa

Publicerad

2018-05-02 NLT Debatt

Fel uppgift om budgeten för Konserthusets nya scen

I NLT läste vi den 28/3 att planeringen fortsätter för utbyggnad av en ny scen för Varas konserthus, trots att kommunens budget inte räcker till. Budgeten sägs vara 63 miljoner kronor, enligt kommunstyrelsens protokoll 7/3-18 § 41. Men budgeten för konserthusets del är beslutad av kommunfullmäktige i oktober 2016, då 35 miljoner kr avsattes för utbyggnad av en ny konsertsal för konserthuset, plus 15 miljoner kr för ombyggnad av ingångar till stora salen, fler toaletter med mera. Det blir totalt 50 miljoner kr som fullmäktige har beslutat om för konserthuset.

Senare har kommunstyrelsen beslutat om att låna ut ytterligare 22 miljoner till konserthuset, för att nå en total budget om 85 miljoner kr.

Därför undrar vi – hur stor är budgeten för Konserthusets nya scen? Är den 35 miljoner, 63 eller 85 miljoner kr? Vid vilket möte fattades beslut om den gällande budgeten?

I en debattartikel i NLT den 30 oktober 2017, signerad av tjänstemännen Åke Lindström och Yvonne Kjell, står det att konserthusets utbyggnad har en budget på 63 miljoner kr. De skriver att fullmäktige har avsatt 58 miljoner kr till Academy of Music and Business (AMB) lokaler, 63 miljoner kr till Vara konserthus och 29 miljoner kr till Lagmansgymnasiets lokaler. Men i fullmäktiges beslut från oktober 2016 står det att konserthusets ombyggnationer har en budget på 35 + 15 miljoner kr. Tjänstemännen verkar ha gått händelserna i förväg, då de antagit att konserthuset får en ökad budget – på gymnasiets bekostnad.

När en fråga ställdes i fullmäktige den 11/12-2017 om budgeten verkligen hade omfördelats mellan konserthuset och övriga delprojekt, så var svaret att kommunstyrelsen hade godkänt några avvikelserapporter, vilka borde ha tagits upp i fullmäktige. När ärendet togs upp på nytt och den 26/3-18 tog fullmäktige beslut om att godkänna avvikelserapporterna, utan att tydligt ange i beslutet hur budgeten hade förändrats för de olika delprojekten. Ändå står det i kommunstyrelsens protokoll den 7/3 att budgeten är beslutad till 63 miljoner kronor sedan tidigare.

Finns det någon i kommunhuset som vet vad fullmäktige har beslutat?

Då det finns olika tolkningar vad fullmäktige har beslutat och det har gjorts stora fysiska förändringar i ärendet sedan fullmäktigebeslutet i oktober 2016 bör hela ärendet återremitteras för ny beredning och prövas på nytt med skolans behov som utgångspunkt.

För Hela Vara kommuns bästa
Mattias Andersson

 

Publicerad

2018-04-30 NLT Debatt

Svar på Fredrik Nelander och Elof Jonssons artikel 25/4

Jag bli full i skratt när Fredrik Nelander (s) och Elof Jonsson (C) ta åt sig äran gång på gång när de talar om Lagmansgymnasiet. De vill gärna att vi glömmer eller har de redan själva glömt allt de gjorde för att lägga ner Lagmansgymnasiet för fem år sedan efter att entreprenören som skulle bygga hotellet  då krävde att skolan ska bort först. Det visade sig att han backade efter misslyckade försök med nedläggning av skolan.

Jag satt i bildningsnämnden vid denna punkt och jag skrev några insändare och  uppmärksammade om nedläggningshotet. Efter alla turer lyckades vi i oppositionen tillsammans med en hederlig människa. Henrik Dahlin som röstade för kommunen och skolans bästa emot sitt eget parti, Centerpartiets vilja . Som tack blev han utfryst från partiet och behandlades som svarta fåret.  Jag glömmer aldrig allt kämpande och stöd från den aktiva föräldraföreningen med över 2200 namnunderskrifter mot nedläggningen.

Jo, vi är glada att Lagmansgymnasiet är i gång och vi kommer att kämpa vidare för en bättre framtid och kvalité och den drivande rektor Harald Lundqvist som jobbar hårt för gymnasiets utveckling. Under tiden försöker ni att sälja ekonomiprogrammet i smyg eller annat under olika rubriker till den privata skolan AMB .

Vara kommuns invånare har blivit vana med att se alla baracker som skolsalar överallt år efter år. Under tiden har ni råd att bygga en privat skola med för ca. 58 miljoner och som endast har ett begränsat eget kapital samtidigt kräver ni en besparing för bildningsnämnden.

Skolan är det viktigaste för oss som tänker på kommunens bästa. Framtiden utan bra skolor är ingen bra framtid särskilt för en liten kommun som Vara. Vi strävar efter en skola som har en miljö där lärarna har den kompetens och resurser som behövs och bra arbetsvillkor.  Elever som uppmuntras, motiveras och känner sig redo att hänga med i utvekling får en hög kompetens som gör för att de kommer att lyckas i en arbetsmarknad med hög konkurrens.

Fredrik Nelander och Elof Jonsson ni borde skämmas och inte vara stolta över vad ni har gjort under de senaste 8 åren. Jag hoppas verkligen att kommunen får ett nytt styre efter valet 2018.

Vi strävar för att kärnverksamheten skall  prioreteras och skolarna som nr 1.

Vara kommun förtjänar mycket bättre styre för en bättre framtid.

Camille Maamari
Hela Vara kommuns bästa (HVKB)

Publicerad

NLT 2018-04-18 Fria ord

Black Box en svart låda eller ett svart hål?

Turerna kring projekt Sprinten tar sig alltmer underliga uttryck. För att kringgå kommunstyrelsens beslut att det inte skall satsas mer pengar i projektet, föreslår Fredrik Nelander och majoriteten att det kommunala bolaget Vara konserthus AB får låna 22 miljoner av kommunen.

Delprojektet utveckling av Vara konserthus, där Black- Box ingår, var från början kostnadsberäknat till 35 miljoner är i nuläget uppe i 85 miljoner. Vad det kommer att kosta när det är färdigt verkar högst osäkert, ett är dock säkert det underlag som kommunfullmäktige fattade beslut på saknade verklighetsförankring.

Det är uppenbart att projektet saknar den styrning och kontroll som krävs, kommunalrådet Fredrik Nelander säger han väljer att lyssna på och lita på sina representanter i bolagen, själv verkar han inte göra en egen bedömning eller ha någon egen uppfattning. Det finns en god regel som säger: ”Man skall inte kasta friska pengar efter sjuka”.

Vi i HVKB anser att projektet bör avbrytas och prövas på nytt med skolans lokalbehov som utgångspunkt. Projektet har för länge sedan sprängt kostnadsramen,  skall man sedan fortsätta med Delprojekt 5 Hotell och Delprojekt 6 Restaurang  är det omöjligt att bedöma vad notan slutar på. Det enda man med säkerhet vet är att skattebetalarna i Vara kommun får betala den.

Mikael Lidén
Ordförande
Hela Vara kommuns bästa