Publicerad

NLT 2022-09-05 Skolan lyfter Vara kommun 2022

Skolan lyfter Vara kommun 2022

I början av 2000-talet började en förändring att märkas av att underhållet
av skolorna i vissa samhällen i kommunen blev eftersatt och lämnades utan
åtgärd. Frågan om stora kostnader för reparation och brist på lärare som
inte vill jobba i småskolor tog över. Flera politiker började beskriva hur
tungt och kostsam det skulle vara att renovera och bevara småskolorna i hela
kommunen. Frågan om centralisering av skolorna aktualiserades och kom på
tal. Föräldrarna började oroa sig för sina barn och att en viktig
samhällsfunktion håller på att försvinna från bygden. Då började föräldrarna
sin kamp men fick inget gehör från någon av de styrande. M och C var
ansvariga först och sedan tog S och C över men frågorna stod utan svar. När
vi i Hela Vara Kommuns Bästa (HVKB) bestämde oss för att engagera oss i
politiska samhällsfrågor var skolans levnad i alla orter i kommunen den
viktigaste frågan. Så fort vi kom in efter valet och tack vare invånarna som
gett oss sitt förtroende gick vi åt hårt och mot alla odds lyckades vända på
nedläggningshoten. Efter detta beslutades det om nybyggnation och renovering
i Tråvad samt Larv skolor. Reaktionen från orterna märktes direkt då det kom
nyinflyttade barnfamiljer från andra kommuner till dessa orter.

Grundskolan är bästa källan för kunskap som ger våra barn en stark grund för
en bra framtid. Man måste så för att skörda. Men endast skolbyggnader räcker
inte, det som också behövs är en trygg arbetsmiljö för både lärare och
elever, behöriga lärare och inte minst rektorer som kan leda med kunskap och
öppenhet. Öppenhet mot alla medarbetare, föräldrar och elever.

Vi är medvetna om att vi har vissa skolor i kommunen som präglas av
kvalitébrister. Vi saknar behöriga lärare, vi saknar genomförande av alla
skolämnen enligt skollagen, vi saknar skolböcker samt att vi har bristande
kommunikation både internt och inte minst med alla föräldrar som engagerar
sig i sina barn. Trots att bristerna är kända har vi inte fått till några
fungerande lösningar. Läget med dessa kvalitébrister är inte acceptabelt
längre, vi måste gå till botten med det. Barnen och alla anställda ska känna
sig trygga i skolmiljön. Barnen har rätt till en bra utbildning, med alla
resurser som behövs för att går ut med godkända betyg ur grundskolan.
Upplever våra barn en trygg och bra skolgång på högstadiet ökar chanserna
att de också väljer att fortsätta sin skolgång på Lagmansgymnasiet.
Prioritering av skolans kvalité bör vara nummer ett, för att nå bästa skolan
i Sverige!

Hela Vara Kommuns Bästa (HVKB)
Carl Hellqvist
Thorbjörn Falk
Camille Maamari

Publicerad

NLT HVKB presenterar sig inför val 2022

Ett reportage om HVKB som är publicerad i NLT 2022-04-25. Vi presenterar vårt team och tankar inför kommunfullmäktigevalet 2022. Många i gruppen har varit med under innevarande mandatperiod och vi har även lite nya namn som fyller på och som vi gärna vill få med efter nästa val.
Hela Vara Kommuns Bästa – Ett bra val för framtiden

Publicerad

Hej allesamman!

Året 2021 närmar sig sitt slut och det är dags att summera året som gått och blicka fram mot det nya året 2022 som också är valår.

Den pågående pandemin har fortsatt att sätta sin prägel på både samhälle och privatliv. Kommunen har på ett bra sätt lyckats skydda våra äldre som är en särskilt utsatt grupp. Mycket av det politiska arbetet har skett på digitala plattformar med de begränsningar det innebär för den politiska diskussionen och demokratin.

Innan coronapandemin drabbade oss, togs beslut om att bygga en ny skola i Tråvad och renovera skolan i Larv. Beslutet togs efter en intensiv diskussion om skolornas framtid där vi spelade en avgörande roll då det fanns flera som ifrågasatte skolornas existens. Vi kan nu glädjas åt att skolan i Tråvad snart är klar och att renoveringen av Larvs skola startar under 2022. Renovering av Alléskolan och Nästegårdsskolan har också påbörjats, behoven har funnits länge men fått vänta bl.a. på grund av de stora investeringarna i Sprintenprojektet.

Pandemin har också påverkat besöksnäringen kraftigt, hotellbranschen har drabbats särskilt hårt på grund av de restriktioner som funnits. Stora delar av året har verksamheten vid Vara Konserthus legat nere eller fått bedrivas med begränsningar, ekonomiskt har konserthuset klarat sig bra, mycket tack vare extra bidrag från regionen. I skrivande stund är en ny variant av viruset på väg i en ny våg med nya restriktioner vi får hoppas det är den sista som kräver begränsningar i det dagliga livet.

2022 är valår, den gångna mandatperioden har visat att vi inom HVKB behövs. I början av mandatperioden möttes vi av skepsis och i något fall av ren fientlighet av våra fullmäktigekamrater, efter hand har denna attityd förändrats och vi har idag en bra dialog med dom flesta av fullmäktiges partier. Vårt fokus är den egna kommunen och att arbeta för att hela kommunen skall leva och utvecklas.

Förskola och skolans verksamhet är den viktigaste utvecklingskraften inom den kommunala verksamheten. En bra skola och goda studieresultat är grunden för en positiv utveckling i kommunen, vi kommer därför fortsätta prioritera skolan den kommande mandatperioden.

Avslutningsvis vill jag tacka för allt engagemang och allt stöd vi fått under det gångna året och önskar alla en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR.

Med vänliga hälsningar
Mikael Lidén
Ordförande HVKB

Publicerad

Äntligen fysiskt möte

I måndags hade vi första fysiska gruppmötet på länge och vi passade även på att kolla alla gjorda byggnationer på Hedensborg i Larv. Det är positivt att vi ser ett slut på de tvingade digitala mötenas tid och att vi fortsättningsvis kanske kan variera mötesform. Den sociala biten av att träffas ska inte underskattas. Nu fortsätter vi det politiska arbetet och ser fram emot valåret nästa år!