Publicerad

Halvtid med HVKB

Ordförande har ordet:
Hej allesamman! Nu har halva tiden på den här mandatperioden gått sedan HVKB valdes in i kommunfullmäktige i Vara. Vi vill med den här skriften redovisa vilka uppdrag vi har, vad vi gjort och våra erfarenheter hittills. Valet gav oss fyra platser i fullmäktige samt ett antal platser i styrelser och nämnder. Vi är både tacksamma och ödmjuka inför det förtroende väljarna givit oss och alla har jobbat hårt för att få gehör för vårt program och våra förslag. Hela Vara kommuns bästa är ett namn som förpliktigar. I vårt arbete skall vi ha hela kommunens bästa som mål och att skattebetalarna får en så likvärdig del och service som möjligt av kommunens verksamhet oavsett om Du bor i Norra Vånga, Arentorp eller Vara. Många gånger när kommunen presenteras och var invånare bor är det kommunens tätorter som presenteras, man glömmer ofta bort att den största gruppen ca 7 000 personer bor utanför våra tätorter, som god tvåa kommer Vara tätort med ca 4 000 personer sen följer Kvänum, Vedum och nio tätorter till. Med den här strukturen och att Vara som centralort ligger i kommunens västra del, som en del av våra invånare har 3 mil till, krävs att den kommunala verksamheten är decentraliserad och utformad så att våra invånare får så likvärdiga förutsättningar som möjligt när det gäller tillgång till kommunens verksamhet som exempelvis skola. Hittills under den här mandatperioden är det skolfrågorna och den kommunala verksamheten i Kvänum som vållat debatt. Äntligen fick vi ett beslut om byggnation och renovering av skolorna i Tråvad och Larv efter en ganska hård diskussion där några partier svajade betänkligt innan beslutet var fattat, där spelade HVKB genom vår ledamot i bildningsnämnden Camille Maamari, en avgörande roll. Kommunens olika verksamheter i Kvänum har ifrågasatts av den styrande minoriteten på ett oroväckande sätt, där förslag fanns om att stänga badet, minska bibliotekets verksamhet, även skolans högstadium på Nästegårdsskolan är ifrågasatt. Till det kommer att kommunen sålt sitt lägenhetsinnehav på 93 lägenheter i Kvänum. Försäljningen överklagades men bolaget genomförde försäljningen trots detta, återstår att se vad förvaltningsrätten beslutar.

”Hela Vara kommuns bästa är ett namn som förpliktigar.”

Skall Vara kommun utvecklas positivt måste hela kommunen utvecklas, det är viktigt att det finns kommunal service och verksamhet i hela kommunen. Till vår glädje ser vi att allt fler yngre familjer väljer att bosätta sig i våra mindre tätorter och på landsbygden, det bådar gott för framtiden. Vi kommer även i fortsättningen arbeta för att kommunen tillsammans med föreningslivet och det övriga civilsamhället skapar en grund för positiv utveckling i hela kommunen.

Kommunfullmäktige
I den högsta beslutande församling i Vara kommun finns det 45 ledamöter och vi i Hela Vara Kommuns Bästa har fyra ledamöter av dessa. Så gott som alla ärenden som behandlas här har tidigare även behandlats i kommunstyrelsen då alla ärenden som ska upp till fullmäktige ska vara beredda av kommunstyrelsen. I fullmäktige, är det oftast där, den större debatten sker, eftersom mötet är öppet för allmänheten och att allmänheten har möjlighet att ta del av sammanträdet via radio. Den större delen av våra representanter i fullmäktige har varit uppe i talarstolen och gett vår inställning och syn i flera ärenden. Det som man kan uppleva som en utmaning i framtiden är, att det dels är väldigt få personer som är aktiva och deltar i diskussionen i talarstolen. Oftast är det samma personer från de olika partierna oavsett storlek som kommer till tals. Demokratin är starkare desto fler fullmäktigeledamöter som kan ge inspel och framföra sina synpunkter. Att vi är aktiva med flera olika ledamöter även om vi endast har fyra platser är mycket bra. Flera av de etablerade partierna i fullmäktige verkade överraskade av vår framgång i valet, därför möttes vi med en viss skepsis i början av mandatperioden men det har förändrats och många i de andra partierna uppskattar numera vårt engagemang. Vi eftersträvar att vara öppna och transparanta med vad vi tycker i olika frågor. Vara kommun ligger i topp i Sverige när det gäller satsningar på kultur men i botten när det gäller anslagen på grundskolan. Fokus i kommunens utvecklingsprojekt måste flyttas från kultur och besöksnäring till våra barn, grundskolan och dess verksamhet. Därför anser vi att det får räcka med de investeringar som är gjorda i ”Sprintenprojektet”. Återstoden av projektet, byggnation av hotell och ett nytt kök, om det skall byggas måste det finansieras med privata medel. Det intentionsavtal som finns mellan kommunen och Peab om en gemensam byggnation av hotell bör därför avslutas. Vill någon privat aktör finansiera och bygga hotell i anslutning till konserthuset välkomnar vi det men det måste ske utan att skattebetalarna är med och finansierar. Vi bevakar många ärenden och framför våra åsikter. Med våra fyra mandat diskuterar vi också många ärenden med andra partier och ledamöter. Allt för att visa vår politiska väg och hittills har vi påverkat i många frågor med våra mandat. Vi önskar att alla politiskt aktiva blir än mer aktiva och för fram sina funderingar och synpunkter i framtiden i de olika nämnderna, styrelserna eller fullmäktige. Detta för att skapa en starkare och bättre demokrati.

Kommunstyrelsen
Vi fokuserar på kärnverksamheten. Vårt förslag till budget omfattade en ökad budget för skolan och socialtjänsten, kombinerat med en minskad budget för kommunstyrelsen. Vi har yrkat nej till att kommunen ska lägga pengar på att bygga hotell i Vara. Det är en principiell fråga att det inte ska gå några skattepengar till att bygga eller driva ett hotell, då det är en fråga för näringslivet. Vi vill se att kommunen har verksamhet i hela kommunen, och har därför sagt nej till att sälja kommunägda bostäder i Kvänum. Det är lika viktigt att det finns bostäder som skolor i kommunens tätorter.

Revision
Kommunen har sex lekmannarevisorer som granskar den kommunala verksamheten och kommunens bolag. HVKB har en revisor.

Bildningsnämnden
Jag presenterar mig inte som politiker, jag presenterar mig som en engagerad person som brinner för skolfrågor. Enligt mig ska man göra det bästa för att lyfta upp och förbättra skolornas miljö, kvalité och skapa de bästa skolorna i Sverige. Varför inte? Vara kommun har ett koncept. Mindre skolor som täcker hela kommunens behov med fin naturmiljö runt om de flesta skolor och fritidshem. Det kan vara en lockande anledning för många barnfamiljer som önskar sig leva lite lugnare liv med mindre stress, bra kvalité samt riktig bra skolor för sina barn som levererar en riktig bra utbildning som grund till livet. Under de första två åren av innevarande mandatperiod lyckades vi att besluta om renovering av Tråvads- och Larvs skolor som innan var hotade av nedläggning. Föräldrar kämpade hårt under flera år mot döva öron från politikerna som tror på centralisering. Allèskolan måste nu vara på tur. Bildningsnämnden måste göra allt och satsa alla resurser som behövs för att borsta bort alla dåliga rykten som många är sanna. Allèskolan måste prioriteras omedelbart. Lagmansgymnasiet är en pärla i skolkedjan efter en svår period och nu har skolledningen lyckats att driva det mot ljusare tider.

”Skolan lyfter Vara Kommun!”

En del skolor behöver renovering och mycket underhåll som ska prioriteras först innan många andra projekt som suger massor av pengar under olika titlar bara för att få en applåd eller pris från Stockholm. Skolmiljön för både elever och personal, undervisningskvalité, betygsnivå och annat behöver vi hjälpa till med all medel och material för bättre resultat. Det är känt att bildningsnämnden har underskott varje år och vi kräver att rektorerna ska hålla budgeten men det här är orättvist. Vi måste kunna höja upp budgeten så att pengarna räcker till behoven. Camille Maamari Ledamot Bildningsnämnden camille.maamari@vara.se Att ha en bra skola med bra resultat börjar från klassrummet och uppåt, inte från skolchef och neråt. Vi behöver en stark vilja att engagera sig med en tidsplan för att matcha med de bästa skolorna och inte att hämta hit en privatägd skolan för att bli stolta över. Vi har många duktiga rektorer, lärare och annan personal som kan leverera det som man önskar bara vi sätter oss ned med dem och inte över dem. Efter detta kan vi ta det bästa beslutet. Jag vill tacka Svenska kyrkan i Vara för sin insats på förskolan i Larv. Det är en fantastisk investering för bygdens överlevnad inför framtiden.

Socialnämnden
Jag brinner för denna verksamhet, då jag själv tidigare har jobbat i 30 år på olika verksamheter, på alla äldreboenden och hemtjänster i kommunen. Åldringsvården och Omsorgen i Vara kommun ska finnas och bedrivas på de olika orterna vi har i kommunen. Vi anser att vi ska utnyttja hela kommunen för att ha en god service och närhet till alla. Det ska finnas valmöjlighet vart jag vill bo. Ett stort värde sätter vi på alla ideella som finns till i våra olika verksamheter på de olika orterna. Den vård jag får ska utföras med utbildad och kvalificerad personal. En personal som är engagerad i sitt arbete och hjälper till med utvecklingen av vår verksamhet tillsammans med övriga i organisationen och politiken. Personalen ska ha hälsosamma scheman och en rättighet att kunna jobba heltid. Det är viktigt att vår personal får kompetenshöjning i sin profession och tar vara på de nyheter som kommer, för att kunna ge vård utifrån de senaste metoderna. Det är också viktigt att vi politiker får till oss av medborgarna hur de ser på sin vård, omsorg och omgivning. Kontakta gärna mig om du har en åsikt du vill dela.

Miljö- och byggnadsnämnden
En motion har lyfts till kommunfullmäktige om enskilda avlopp och nämndens/ förvaltningens arbetssätt kan förbättras vid tillsyn och godkännande av dessa. Motionen fick avslag, då fullmäktige menade att motionen var olaglig enligt Regeringsformen. Vi har bett en jurist på Sveriges kommuner och regioner (tidigare SKL) att granska beslutet och motionen, och beskedet därifrån är att motionen avslagits på fel grund. Det som är olagligt enligt Regeringsformen är om fullmäktige övertar en nämnds besluträtt i ett enskilt fall – vilket inte var avsikten med motionen. HVKB´s motion handlade om hur nämndens arbetssätt kan förbättras generellt gentemot fastighetsägare med enskilt avlopp. Sakinnehållet i motionen har inte prövats, och nämnden/förvaltningen har fortfarande saker som kan förbättras i sin kommunikation med fastighetsägare. Regeringen har fattat ett beslut som rör strandskydd för två dammar i Stora Hov utanför Kvänum. Fastighetsägarna har tidigare fått avslag på ansökan om att upphäva strandskyddet på 100m runt dammarna, men överklagat. Vattnen är så små att lagen tillåter undantag och strandskyddets syfte uppnås med en 25-metersgräns, ansåg regeringen. Det här utslaget ser vi i HVKB som positivt för möjligheten att bygga bostäder på fler platser i kommunen. Plantaxan har setts över under perioden och sänkts, vilket är positivt, då den nya nivån bättre avspeglar kommunens faktiska kostnader.

Tekniska nämnden
Lite drygt 90 % av nämndens verksamhet finansieras av olika taxor exempelvis VAtaxa, sophantering och internhyror från andra verksamheter inom kommunen. Tekniska nämnden har ansvaret för många kritiska samhällsfunktioner i Vara kommun. VA försörjningen är en av de viktigaste. Där pågår idag ett arbete med att säkerhetsställa framtida vattenförsörjning med nya vattentäkter. Det görs också löpande stora investeringar i avloppssystemet. Både reningsverk och ledningar har behov av renoveringar.

Vara Koncern AB
I de olika bolagsstyrelserna är arbetet och förutsättningarna annorlunda. Här sker ej arbetet politiskt utan enbart för bolagets bästa. Vi har representanter i de kommunala bolagen Vara Koncern AB samt i Vara Konserthus AB. Vara Koncern AB äger de andra kommunala bolagen och här hanteras oftast ekonomirapportering samt övergripande bolagsfrågor som rör alla de kommunala bolagen. Vi har inga direkta styrelseplatser i Vara Bostäder AB, Vara Industrifastigheter AB eller i VaraNet AB men tar del av deras styrelseprotokoll.

Vara Konserthus AB
Verksamheten bedrivs på uppdrag av Vara kommun och Västra Götalandsregionen. Bolagets uppdrag är att bedriva och utveckla scenkonst i konserthuset. Coronapandemin, som drabbat oss alla på olika sätt, har naturligtvis slagit hårt mot bolaget. Verksamheten stängdes ner i mars, i september öppnade verksamheten igen inom ramen för folkhälsomyndighetens regler, begränsningarna innebär att bolaget tappar en stor del av sina externa intäkter. Intäkter som tillsammans med bidrag från kommunen och regionen är en förutsättning för att bolaget skall gå ihop ekonomiskt. I dagsläget är det osäkert när konserthuset kan återuppta sin verksamhet i normal omfattning.

Åldermannen summerar
Sällan har väl ett parti tillkommit i så rätt tid som när HVKB kom till inför valet 2018. I Vara kommun hade länge funnits ett behov inom politiken av någon som vågade ställa upp mot de etablerade partierna vars huvudsakliga syfte tycktes vara att skydda och klia varandra på ryggen. Någon rejäl politik tycks inte ha förekommit utan det är tjänster och gentjänster som gällt. Vad gör man när man ser att allt inte fungerar som invånarna i kommunen tänk sig jo MAN SLUTER SIG SAMMAN och bildar ett parti som enbart har kommunens bästa för sina ögon. HVKB var vad VARA behövde. Med mottot att VÅRD, SKOLA och OMSORG skulle vara det viktigaste för invånarna i kommunen visade sig vara ett mycket bra koncept. Med ett så stort förtroende från väljarna som HVKB fick återstod bara för oss att stå upp och stå till svars för vad vi gått till val på. Obekvämt för vissa då en katt bland hermelinerna har det inte funnits på länge. Resultaten har heller inte låtit vänta på sig SKOLFRÅGAN verkar i dagsläget ha hamnat där vi vill. Vi har en plats i Bildningsnämnden och en i Socialnämnden två mycket tunga nämnder det känns tryggt inför framtiden. HVKB behövdes. Inför framtiden hoppas vi att ytterligare kunna stärka våra positioner och Vi lovar att STÅ UPP FÖR ALLA I VÅR KÄRA KOMMUN inte alltid bekväma för etablissemanget men tillgagn för HELA VARA KOMMUN.