Publicerad

Svar på remiss angående Lagmansgymnasiets framtida utveckling

Vi har fått möjligheten att lämna vår synpunkter på en förstudierapport som gjorts angående Lagmansgymnasiets framtida utveckling och som vi nu har skickat in till förvaltningen. Vårt svar lämnas nedan och även förstudien finns för den som är intresserad.

Hela Vara kommuns bästa (HVKB) lämnar följande synpunkter:

Vi är positiva till utveckling av Lagmansgymnasiet och vi delar uppfattning med förstudiens rekommendationer om att utvecklingsmöjligheterna av Sveviatomten är gynnsamma. Några av byggnaderna används redan idag till verksamhet i Lagmansgymnasiets regi vilket bör kunna minska kostnader för att få verksamhetsanpassade lokaler inom gångavstånd.

För att planera dessa lokaler ser vi gärna att vi har en längre tidshorisont än fem år. Vi får till oss i förstudien att vid senaste större ombyggnationen av Lagmansgymnasiet det vill säga vid tillkomsten av Blackboxen så fick elprogrammet flytta till ej anpassade lokaler med strömgenomföringar som resultat vilket är oacceptabelt. Även skolbiblioteket påverkades och fick lämna bort ytor som fanns från början och egentligen behövs. Alla dessa förändringar kostar och bästa sätt att undvika detta är att planera i ett större perspektiv. I förstudien saknar vi perspektivet ifrån de teoretiska programmen helt och hur vi också utvecklar dessa i vår fem års perspektiv. Även de teoretiska programmets status måste förbättras och att vi försöker att få fulla klasser även i dessa program.

Vi anser dock att man bör fundera på hur man bästa tillämpar samlokalisering av de olika studieprogrammen samt hur vi kan få till ett ökat och effektivt lokalytnyttjande i redan befintliga lokaler. De praktiska programmen behöver anpassade lokaler men det är inte med automatik att de behöver egna byggnader för hela sin verksamhet. Flera program bör kunna dela på exempelvis teorisalar vilket bör öka den totala sammanhållningen och att vi har en gymnasieskola. Förstudien föreslår att exempelvis elprogrammet får egna teorisalar till varje årskurs vilket bör minska det totala lokalytnyttjandet.

Vi saknar ett perspektiv om hur en ny framtida byggnation av Lagmansgymnasiet påverkas och var denna i så fall kan ske. När vi bygger nytt så måste vi även planera för framtida nybyggnadsmöjligheter.

För HVKB,
Susanne Lundgren, Thorbjörn Falk, Carl Hellqvist, Teresa Kalisky och Camille Maamari

Publicerad

NLT 2023-01-04 Dags att reflektera över valåret 2022

Vi publicerar den mer utförliga insändaren som inte kom med i sin fulla text i Nya Lidköpings Tidningen NLT.

Vem gick till val på att höja skatten och bygga nytt kommunhus på St Torget i Vara?

Valåret 2022 närmar sig slutet och det kan vara på sin plats att göra några reflektioner på valrörelsen och det gångna året.

2022 kommer att gå till historien som året då Europa återigen kastades in i krig med död, flyktingkris och ekonomisk kris som följd. Utöver de mänskliga tragedierna ändrades de ekonomiska förutsättningarna i ett slag, inflationen ökade dramatiskt, samhället tvingades satsa stora resurser på att rusta upp vårt försvar och bistå Ukraina i sitt försvar av landet och demokratin.

I vår kommun präglas valrörelsen som vanligt av att partierna skall satsa på ”kärnverksamheten” och fortsatt utveckling. Vårt entusiastiska moderata kommunalråd ler strålande från valbroschyrerna och förklarar sig beredd att leda kommunen in i framtiden. En av hennes ledande partikamrater lovar oförändrad skatt under den kommande mandatperioden.

Valet blir en framgång för moderaterna som snabbt skickar ut centern  från den gångna valperiodens samarbete. De tar in sverigedemokrater och kristdemokrater i sin famn, för att försäkra sig om att även fortsättningsvis få styra. När valet är över och majoriteten är säkrad förklarar kommunalrådet, att pengarna är slut ” vi behöver höja skatten”. Löftet om oförändrad skatt är glömt. Han som gav det, ursäktar sig med att man får göra en ”pudel” ibland. Nu tillkännager man också, att det behöver byggas ett nytt kommunhus då det befintliga inte är ändamålsenligt och har dålig arbetsmiljö. Det nya kommunhuset skall ligga på torget, längs Drottninggatan, på den plats där man nyligen gjorde den cirkelformade stenläggningen.

När undertecknad kontaktade kommunen för att få ta del av handlingarna i ärendet, var det påtagligt att de jag frågade verkade besvärade. När jag fick kontakt med tjänstemannen som handlade ärendet, var beskedet att ärendet är under beredning och det finns inte mycket information att ge, eftersom det mesta är arbetsmaterial som inte är offentligt. När jag hävdade att det måste finnas ett beslut som startat ärendet, visade det sig att kommunstyrelsens arbetsutskott för ett år sedan uppdragit åt kommundirektören att genomföra en förstudie i frågan. Förstudien är gjord av White Arkitekter till en kostnad av 650.000 kr (obekräftad uppgift).

Att bygga ett nytt kommunhus och avveckla det befintliga, är en fråga av den dignitet att väljarna borde getts tillfälle att ta ställning till den i valet. Förslaget var känt av moderaterna, centern och socialdemokraterna men inget av partierna tog upp det i sitt valprogram. Många av väljarna hade säkert uppskattat att få information om det nya kommunhuset före valet och vad partierna i kommunfullmäktige tyckte i frågan. Nu finns ju möjligheten att anordna en folkomröstning men det är en omfattande och ganska kostsam process och känns onödig när de som styr kunde informerat innan valet.

Den amerikanska socialpsykologen Irving Janis har myntat begreppet ” groupthink” (grupptänkande”).  Det är ett psykologiskt fenomen, som kan inträffa i en grupp då medlemmarna i gruppen värdesätter konformitet och viljan att uppnå enighet högre än ett kritiskt förhållningssätt till sina egna idéer. Gruppmedlemmarna har ett starkt kritiskt förhållningssätt till idéer som inte överensstämmer med gruppens. Man eftersträvar att uppnå konsensus till en så hög grad att man är beredda att åsidosätta realistiska värderingar.  När detta sker får personer ett skevt förhållande till verkligheten. Oviljan att framföra kritik medför att en omedveten censur blir inbyggd i gruppen. Fenomenet präglar i hög grad Vara kommun.

I en tid när de flesta i vårt samhälle kämpar med högre räntor, ökade mat- och energikostnader är det inte läge att höja skatten och bygga nytt kommunhus. När vi inom HVKB ifrågasätter skattehöjningen och byggnation av ett nytt kommunhus möts vi unisont av argument, som att vi är bakåtsträvare och oseriösa.                                                         

Kommunen måste, som alla andra rätta mun efter matsäcken och minska sina kostnader när pengarna inte räcker. Inget parti gick till val på att höja skatten och bygga nytt kommunhus på St Torget. Vi hoppas att övriga partier besinnar sig och anpassar sig till den verklighet vi alla måste leva i.

Mikael Lidén

Ordförande  Hela Vara kommuns Bästa