Publicerad

2018-04-13 NLT Fria ord

 

Har Vara fått en gökunge i AMB?

Vara kommun har stöttat etablering av en ny friskola i Vara, musikgymnasiet Academy of Music and Business (AMB). Nu visar det sig att AMB har ansökt om att starta en ekonomilinje i Vara, vilket skulle innebära konkurrens mot ekonomiprogrammet på Lagmansgymnasiet. Detta är beskrivet på kommunens hemsida under Bättre Vara, inlägg den 4 april. Det är Skolinspektionen som fattar beslut om AMB får lov att starta ett ekonomiprogram. Vara kommuns bildningsnämnd får svara till Skolinspektionen om hur man ställer sig till frågan. Här anser vi att samarbetet med AMB har gått överstyr. Var inte tanken med AMB att det skulle stärka kommunens eget gymnasium, genom att öka det totala antalet elever och locka en bredare målgrupp till samma skolområde? Har kommunen fått in en gökunge i boet, som kommer att kräva mer resurser och riskera att minska elevantalet till kommunens gymnasium?

Det är dags att se över kommunens samarbetsavtal med AMB. Får kommunen täckning för sina kostnader rörande hyror och kost? Finns det garantier för att AMB inte kommer att konkurrera med Lagmansgymnasiet? Hösten 2017 efterfrågades samtliga avtal som tecknats mellan Vara kommun och AMB. Då fanns det endast ett intentionsavtal. I mars ställdes frågan igen, och nu finns ett hyresavtal för de skollokaler som håller på att byggas. Trots flera förfrågningar har kommunen inte kunnat presentera något avtal som gäller den skollunch som AMB:s elever äter i Lagmansgymnasiets matsal, inte heller något hyresavtal för de lokaler som AMB har hyrt in sig på tillfälligt inom gymnasiet. Finns verkligen inte de sistnämnda avtalen mellan Vara kommun och AMB? I princip hela risken med AMB:s etablering i Vara tas av skattebetalarna i Vara kommun. Skattebetalarna i Vara kommun finansierar en byggnad för ca 58 miljoner, som är anpassad för AMB. Om AMB i Vara AB av någon anledning lägger ner sin verksamhet, riskerar AMB endast det kapital som man satsat i bolaget. Det är den lilla risk som tas av moderbolaget AMB i Tingsryd.

För Hela Vara kommuns bästa; Mattias Andersson, Susanne Lundgren, Carl Hellqvist, Camille Maamari