Publicerad

2018-05-02 NLT Debatt

Fel uppgift om budgeten för Konserthusets nya scen

I NLT läste vi den 28/3 att planeringen fortsätter för utbyggnad av en ny scen för Varas konserthus, trots att kommunens budget inte räcker till. Budgeten sägs vara 63 miljoner kronor, enligt kommunstyrelsens protokoll 7/3-18 § 41. Men budgeten för konserthusets del är beslutad av kommunfullmäktige i oktober 2016, då 35 miljoner kr avsattes för utbyggnad av en ny konsertsal för konserthuset, plus 15 miljoner kr för ombyggnad av ingångar till stora salen, fler toaletter med mera. Det blir totalt 50 miljoner kr som fullmäktige har beslutat om för konserthuset.

Senare har kommunstyrelsen beslutat om att låna ut ytterligare 22 miljoner till konserthuset, för att nå en total budget om 85 miljoner kr.

Därför undrar vi – hur stor är budgeten för Konserthusets nya scen? Är den 35 miljoner, 63 eller 85 miljoner kr? Vid vilket möte fattades beslut om den gällande budgeten?

I en debattartikel i NLT den 30 oktober 2017, signerad av tjänstemännen Åke Lindström och Yvonne Kjell, står det att konserthusets utbyggnad har en budget på 63 miljoner kr. De skriver att fullmäktige har avsatt 58 miljoner kr till Academy of Music and Business (AMB) lokaler, 63 miljoner kr till Vara konserthus och 29 miljoner kr till Lagmansgymnasiets lokaler. Men i fullmäktiges beslut från oktober 2016 står det att konserthusets ombyggnationer har en budget på 35 + 15 miljoner kr. Tjänstemännen verkar ha gått händelserna i förväg, då de antagit att konserthuset får en ökad budget – på gymnasiets bekostnad.

När en fråga ställdes i fullmäktige den 11/12-2017 om budgeten verkligen hade omfördelats mellan konserthuset och övriga delprojekt, så var svaret att kommunstyrelsen hade godkänt några avvikelserapporter, vilka borde ha tagits upp i fullmäktige. När ärendet togs upp på nytt och den 26/3-18 tog fullmäktige beslut om att godkänna avvikelserapporterna, utan att tydligt ange i beslutet hur budgeten hade förändrats för de olika delprojekten. Ändå står det i kommunstyrelsens protokoll den 7/3 att budgeten är beslutad till 63 miljoner kronor sedan tidigare.

Finns det någon i kommunhuset som vet vad fullmäktige har beslutat?

Då det finns olika tolkningar vad fullmäktige har beslutat och det har gjorts stora fysiska förändringar i ärendet sedan fullmäktigebeslutet i oktober 2016 bör hela ärendet återremitteras för ny beredning och prövas på nytt med skolans behov som utgångspunkt.

För Hela Vara kommuns bästa
Mattias Andersson