Publicerad den

Sammanfattning av tiden efter kommunalvalet

Information till kommuninvånare i Vara kommun Vara juni 2019

Vi fick i senaste kommunalvalet 984 röster och det var 9,5% av de som röstade. Detta gav oss fyra mandat i kommunfullmäktige. Vårt mål var 10% och fem mandat. Resultat har gett oss ordinarie platser i kommunstyrelsen, bildningsnämnd och socialnämnd samt även revisorsplats. Utöver detta har vi också ersättarplatser i övriga nämnder. Bland kommunens bolag är vi representerade i Vara koncern AB, Destination Vara AB och i Vara konserthus AB. Ovannämnda platser samt ytterligare platser i andra råd, förrättningar, stiftelser och styrelser har vi nu valts in och kunnat påbörja vårt arbete.

Under kommunalvalskampanjen hade HVKB skolans utveckling som ett av de viktigaste målen i programmet. Vi har nu lyckats med att driva och besluta för en ombyggnation av Larv och Tråvads skolor efter mer än 15 år kämpande för befolkningen i bygden och trots alla försök till nedläggning. Vi håller fast vid att lyfta skolorna i hela Vara kommun från förskoleklass till gymnasiet. Vi står för hög kvalité, ordning och reda samt nolltolerans mot droger och utanförskap.

Vad gör vi:
Vi deltar och visar oss på många olika arrangemang i vår kommun så att vi ska vara lätta att komma i kontakt med. Vi försöker på detta vis att sprida information och inhämta synpunkter från kommuninvånare. Det är också viktigt att vi blir mer synliga för kommunens anställda eftersom vi tillsammans jobbar mot samma mål. Exempelvis har vi i HVKB varit med vid uppstarten av “Träffpunkten” i Vedum som är först ut i kommunen med denna typ av verksamhet. Tanken är att detta även skall starta upp i Levene och Kvänum.

HVKB har också varit delaktig i de offentliga medborgarträffar som hittills varit på två olika orter i kommunen. Det är viktigt för oss att vara nära våra väljare för att inhämta reflektioner och synpunkter från våra kommuninvånare. Vi har även varit deltagande på en heldags Workshop arrangerad av kommunen med deltagare på både politiker- och tjänstemannanivå där vi tillsammans skapade underlag för kommunens övergripande mål samt framtida framgångsfaktorer.

Socialnämnden har gjort en studieresa tillsammans med tjänstemän från förvaltningen där alla boenden visades både inom omsorgen och äldreromsorgen. Detta samt flera grundläggande utbildningar har varit en lång men bra start på det arbete som kommer att krävas under mandatperioden. Denna introduktion har varit uppskattad av alla som deltog.

Vi tog på november månads kommunfullmäktige initiativ till att återremittera den nu gällande renhållningstaxan som i sin ursprungliga form ej var tillfredställande eller rättvis. Vi har även i februari ställt en enkel fråga till kommunstyrelsen ordförande om kommunens rutiner och hantering av bisysslor samt representation som i två olika utredningar påvisats vara bristfälliga. På kommunfullmäktige i mars yrkade vi avslag gällande kommunens intentionsavtal av hotellbyggnation med PEAB Fastighetsutveckling Sverige AB i dess nuvarande skrivning. Vi är emot den möjlighet till framtida gemensamt ägande av projektet/fastigheten mellan kommunens och PEAB. Kommunens eller kommunens bolag skall enligt vår mening inte vara delaktiga i att finansiera, äga eller förvalta hela eller delar av projektet. Vi anser att kommunens delaktighet i projektet inte skall sträcka sig längre än till fas 1 som är utrednings- och programfasen. De resterande faserna är projekteringsfas, uppförande/byggfas samt förvaltningsfas.

Motion är inlämnad i juni månad angående kommunens arbete med enskilda avlopp och dess hantering. En protokollsanteckning har lämnats i Miljö- och byggnadsnämndens protokoll angående ett beslut om vite för enskilt avlopp och då att beslutet är felaktigt då flera provtagningar visar att avloppsreningen fungerar väl.

Revisionen har fått utökade resurser inför nästa år men vi vill förbättra ännu mer så att de ska kunna fullgöra sitt uppdrag på ett lämpligt och bra sätt.

Vad vi också vill göra: För att bli mer synliga för våra medlemmar, kommunens invånare samt kommunens anställda och samtidigt skapa oss en bredare bild av kommunens verksamheter kommer vi att starta med verksamhetsbesök på några av kommunens verksamheter. Här får alla våra medlemmar deltaga och träffarna kommer att avslutas med diskussion av aktuella ämnen för alla deltagare.
 Vi vill vara mer aktiva och på mer regelbunden basis ge ut information till våra medlemmar om vilka frågor som är aktuella och vad som händer i vår kommun.