Publicerad

2018-05-16 NLT Debatt

Slutet på början eller början på slutet?

Så har då majoriteten i Vara kommunfullmäktige sagt ja till ytterligare 22 miljoner till ”Sprintenprojektet”, a never ending story, som Peter Jonsson M så träffande beskrev ärendet.

Den här gången genom ett lån på 22 milj. från kommunen till Konserthuset AB och hävdar att det inte kommer att leda till ökade kostnader för kommunen eftersom det är ett lån. Kreativiteten är stor när det gäller att hitta argument för ”det svarta eländet” som Solweig Andersson MP kallade den blivande konsert/eventlokalen.

Allmänhetens kunskap om projekt Sprinten varierar, ofta möter man frågan: vad är Sprinten?  Att det är en konsert och konferensanläggning framgår inte direkt av namnet. Blackbox, som nu är aktuellt att finansiera är bara en del av detta omfattande projekt.

Projekt Sprinten omfattar, enligt projektplanen, 8 delprojekt, delprojekt 1- utveckling av Lagmansgymnasiet, delprojekt 2 – utveckling av konserthuset (innehåller bl.a.black-box), delprojekt 3 – gymnasial friskola ( AMB är beslutad och under byggnation) delprojekt 4 – yrkeshögskoleutbildningar, delprojekt 5 – hotell, delprojekt 6 – restaurang, delprojekt 7 – vuxenutbildningar och delprojekt 8 – bostäder, alla projekten mer eller mindre beroende av och kopplade till varann, från början kostnadsberäknat till ca 250 milj. En kostnadsberäkning som redan spruckit. Vad som blir kvar av Lagmansgymnasiet  i slutändan känns väldigt osäkert och kulturskolans lokaler är redan bortprioriterade.

Vi inom Hela Vara kommuns bästa anser att det inte finns marknad eller ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet i Vara kommun.

Vara kommun riskerar att tvingas in i en situation där kommunen måste fortsätta investera i projekt som kommer kräva årliga subventioner och tränga undan utrymmet för det som är kommunens huvuduppgift – skolan, vården och omsorgen om äldre och handikappade. Vi har en fin och uppskattad verksamhet i konserthuset och Lagmansgymnasiet som börjar återhämta sig efter nedläggningshotet behöver arbetsro för att kunna utveckla sin verksamhet.

Vi vädjar därför till socialdemokraterna och centern, lägg prestigen åt sidan och pröva frågan på nytt.

Mikael Lidén
Ordförande
Hela Vara kommuns bästa

Publicerad

2018-05-02 NLT Debatt

Fel uppgift om budgeten för Konserthusets nya scen

I NLT läste vi den 28/3 att planeringen fortsätter för utbyggnad av en ny scen för Varas konserthus, trots att kommunens budget inte räcker till. Budgeten sägs vara 63 miljoner kronor, enligt kommunstyrelsens protokoll 7/3-18 § 41. Men budgeten för konserthusets del är beslutad av kommunfullmäktige i oktober 2016, då 35 miljoner kr avsattes för utbyggnad av en ny konsertsal för konserthuset, plus 15 miljoner kr för ombyggnad av ingångar till stora salen, fler toaletter med mera. Det blir totalt 50 miljoner kr som fullmäktige har beslutat om för konserthuset.

Senare har kommunstyrelsen beslutat om att låna ut ytterligare 22 miljoner till konserthuset, för att nå en total budget om 85 miljoner kr.

Därför undrar vi – hur stor är budgeten för Konserthusets nya scen? Är den 35 miljoner, 63 eller 85 miljoner kr? Vid vilket möte fattades beslut om den gällande budgeten?

I en debattartikel i NLT den 30 oktober 2017, signerad av tjänstemännen Åke Lindström och Yvonne Kjell, står det att konserthusets utbyggnad har en budget på 63 miljoner kr. De skriver att fullmäktige har avsatt 58 miljoner kr till Academy of Music and Business (AMB) lokaler, 63 miljoner kr till Vara konserthus och 29 miljoner kr till Lagmansgymnasiets lokaler. Men i fullmäktiges beslut från oktober 2016 står det att konserthusets ombyggnationer har en budget på 35 + 15 miljoner kr. Tjänstemännen verkar ha gått händelserna i förväg, då de antagit att konserthuset får en ökad budget – på gymnasiets bekostnad.

När en fråga ställdes i fullmäktige den 11/12-2017 om budgeten verkligen hade omfördelats mellan konserthuset och övriga delprojekt, så var svaret att kommunstyrelsen hade godkänt några avvikelserapporter, vilka borde ha tagits upp i fullmäktige. När ärendet togs upp på nytt och den 26/3-18 tog fullmäktige beslut om att godkänna avvikelserapporterna, utan att tydligt ange i beslutet hur budgeten hade förändrats för de olika delprojekten. Ändå står det i kommunstyrelsens protokoll den 7/3 att budgeten är beslutad till 63 miljoner kronor sedan tidigare.

Finns det någon i kommunhuset som vet vad fullmäktige har beslutat?

Då det finns olika tolkningar vad fullmäktige har beslutat och det har gjorts stora fysiska förändringar i ärendet sedan fullmäktigebeslutet i oktober 2016 bör hela ärendet återremitteras för ny beredning och prövas på nytt med skolans behov som utgångspunkt.

För Hela Vara kommuns bästa
Mattias Andersson

 

Publicerad

2018-04-30 NLT Debatt

Svar på Fredrik Nelander och Elof Jonssons artikel 25/4

Jag bli full i skratt när Fredrik Nelander (s) och Elof Jonsson (C) ta åt sig äran gång på gång när de talar om Lagmansgymnasiet. De vill gärna att vi glömmer eller har de redan själva glömt allt de gjorde för att lägga ner Lagmansgymnasiet för fem år sedan efter att entreprenören som skulle bygga hotellet  då krävde att skolan ska bort först. Det visade sig att han backade efter misslyckade försök med nedläggning av skolan.

Jag satt i bildningsnämnden vid denna punkt och jag skrev några insändare och  uppmärksammade om nedläggningshotet. Efter alla turer lyckades vi i oppositionen tillsammans med en hederlig människa. Henrik Dahlin som röstade för kommunen och skolans bästa emot sitt eget parti, Centerpartiets vilja . Som tack blev han utfryst från partiet och behandlades som svarta fåret.  Jag glömmer aldrig allt kämpande och stöd från den aktiva föräldraföreningen med över 2200 namnunderskrifter mot nedläggningen.

Jo, vi är glada att Lagmansgymnasiet är i gång och vi kommer att kämpa vidare för en bättre framtid och kvalité och den drivande rektor Harald Lundqvist som jobbar hårt för gymnasiets utveckling. Under tiden försöker ni att sälja ekonomiprogrammet i smyg eller annat under olika rubriker till den privata skolan AMB .

Vara kommuns invånare har blivit vana med att se alla baracker som skolsalar överallt år efter år. Under tiden har ni råd att bygga en privat skola med för ca. 58 miljoner och som endast har ett begränsat eget kapital samtidigt kräver ni en besparing för bildningsnämnden.

Skolan är det viktigaste för oss som tänker på kommunens bästa. Framtiden utan bra skolor är ingen bra framtid särskilt för en liten kommun som Vara. Vi strävar efter en skola som har en miljö där lärarna har den kompetens och resurser som behövs och bra arbetsvillkor.  Elever som uppmuntras, motiveras och känner sig redo att hänga med i utvekling får en hög kompetens som gör för att de kommer att lyckas i en arbetsmarknad med hög konkurrens.

Fredrik Nelander och Elof Jonsson ni borde skämmas och inte vara stolta över vad ni har gjort under de senaste 8 åren. Jag hoppas verkligen att kommunen får ett nytt styre efter valet 2018.

Vi strävar för att kärnverksamheten skall  prioreteras och skolarna som nr 1.

Vara kommun förtjänar mycket bättre styre för en bättre framtid.

Camille Maamari
Hela Vara kommuns bästa (HVKB)

Publicerad

NLT 2018-04-18 Fria ord

Black Box en svart låda eller ett svart hål?

Turerna kring projekt Sprinten tar sig alltmer underliga uttryck. För att kringgå kommunstyrelsens beslut att det inte skall satsas mer pengar i projektet, föreslår Fredrik Nelander och majoriteten att det kommunala bolaget Vara konserthus AB får låna 22 miljoner av kommunen.

Delprojektet utveckling av Vara konserthus, där Black- Box ingår, var från början kostnadsberäknat till 35 miljoner är i nuläget uppe i 85 miljoner. Vad det kommer att kosta när det är färdigt verkar högst osäkert, ett är dock säkert det underlag som kommunfullmäktige fattade beslut på saknade verklighetsförankring.

Det är uppenbart att projektet saknar den styrning och kontroll som krävs, kommunalrådet Fredrik Nelander säger han väljer att lyssna på och lita på sina representanter i bolagen, själv verkar han inte göra en egen bedömning eller ha någon egen uppfattning. Det finns en god regel som säger: ”Man skall inte kasta friska pengar efter sjuka”.

Vi i HVKB anser att projektet bör avbrytas och prövas på nytt med skolans lokalbehov som utgångspunkt. Projektet har för länge sedan sprängt kostnadsramen,  skall man sedan fortsätta med Delprojekt 5 Hotell och Delprojekt 6 Restaurang  är det omöjligt att bedöma vad notan slutar på. Det enda man med säkerhet vet är att skattebetalarna i Vara kommun får betala den.

Mikael Lidén
Ordförande
Hela Vara kommuns bästa

Publicerad

2018-04-13 NLT Fria ord

 

Har Vara fått en gökunge i AMB?

Vara kommun har stöttat etablering av en ny friskola i Vara, musikgymnasiet Academy of Music and Business (AMB). Nu visar det sig att AMB har ansökt om att starta en ekonomilinje i Vara, vilket skulle innebära konkurrens mot ekonomiprogrammet på Lagmansgymnasiet. Detta är beskrivet på kommunens hemsida under Bättre Vara, inlägg den 4 april. Det är Skolinspektionen som fattar beslut om AMB får lov att starta ett ekonomiprogram. Vara kommuns bildningsnämnd får svara till Skolinspektionen om hur man ställer sig till frågan. Här anser vi att samarbetet med AMB har gått överstyr. Var inte tanken med AMB att det skulle stärka kommunens eget gymnasium, genom att öka det totala antalet elever och locka en bredare målgrupp till samma skolområde? Har kommunen fått in en gökunge i boet, som kommer att kräva mer resurser och riskera att minska elevantalet till kommunens gymnasium?

Det är dags att se över kommunens samarbetsavtal med AMB. Får kommunen täckning för sina kostnader rörande hyror och kost? Finns det garantier för att AMB inte kommer att konkurrera med Lagmansgymnasiet? Hösten 2017 efterfrågades samtliga avtal som tecknats mellan Vara kommun och AMB. Då fanns det endast ett intentionsavtal. I mars ställdes frågan igen, och nu finns ett hyresavtal för de skollokaler som håller på att byggas. Trots flera förfrågningar har kommunen inte kunnat presentera något avtal som gäller den skollunch som AMB:s elever äter i Lagmansgymnasiets matsal, inte heller något hyresavtal för de lokaler som AMB har hyrt in sig på tillfälligt inom gymnasiet. Finns verkligen inte de sistnämnda avtalen mellan Vara kommun och AMB? I princip hela risken med AMB:s etablering i Vara tas av skattebetalarna i Vara kommun. Skattebetalarna i Vara kommun finansierar en byggnad för ca 58 miljoner, som är anpassad för AMB. Om AMB i Vara AB av någon anledning lägger ner sin verksamhet, riskerar AMB endast det kapital som man satsat i bolaget. Det är den lilla risk som tas av moderbolaget AMB i Tingsryd.

För Hela Vara kommuns bästa; Mattias Andersson, Susanne Lundgren, Carl Hellqvist, Camille Maamari