Publicerad

NLT 2020-07-08

Artikel i NLT angående överklagan om beslut i kommunfullmäktige om att Vara Bostäder AB säljer 93 lägenheter i Kvänum.

Överklagan som undertecknats av vår ordförande Mikael Lidén

Överklagan till Förvaltningsrätten och laglighetsprövning av beslut fattat av kommunfullmäktige i Vara kommun 2020-06-22, ärende 9 Försäljning av fastigheter inom Vara Bostäder AB, KS § 92 KS 2020/ 126 § KF 69.

Undertecknad, boende och medborgare i Vara kommun, överklagar härmed ärende 9, på dagordningen vid kommunfullmäktiges möte i Vara den 22 juni 2020, försäljning av fastigheter inom Vara Bostäder AB, diarienummer 2020/126.

Undertecknad anser att beslutet inte tillkommit i laga ordning och att styrelsen överskridit sina befogenheter  samt att beslutet strider mot lag eller annan författning.  

Undertecknad yrkar därför att Förvaltningsrätten beslutar om inhibition och att beslutet om försäljning av fastigheterna upphävs.

Lag eller författning vi stöder vår överklagan mot:

Enligt kommunallagen 2 kap. 3 § Likställighetsprincipen ska kommuner och regioner behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Lag 2019:835.

Enligt kommunallagen 2 kap. 8 § Stöd till andra näringsverksamheter, andra stycket, individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns särskilda skäl för det. Lag (2019:835). (Gynnande av enskild.)

EUF-fördraget artikel 107 i fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt.

Vara Bostäder AB är en del av den kommunala organisationen och ägs i sin helhet av Vara kommun, verksamheten regleras genom ägardirektiv (bilaga 1)och bolagsordning (bilaga2) och den löpande verksamheten styrs av styrelse och VD.

Det överklagade beslutet gäller Varabostäders hela fastighetsbestånd i Kvänum 93 lägenheter och utgör en stor del av bolagets hela fastighetsbestånd. En försäljning av hela fastighetsbeståndet  i Kvänum är en fråga av stor vikt och principiell beskaffenhet och bör därför avgöras av kommunfullmäktige.

I både ägardirektiv (§ 7)  och bolagsordning (§ 5)  regleras hur frågor av större vikt och principiell beskaffenhet skall beslutas. Där står att kommunfullmäktige skall beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut fattas i bolaget och det är bostadsbolagets ansvar att detta görs.

VD och styrelse för Vara Bostäder har i detta fall förhandlat och skrivit avtal (bilaga3 och 4) med Bergeke Invest AB genom dess ägare ChristianJohansson, innan kommunfullmäktige har beretts möjlighet att ta ställning i frågan. Den 11 maj kallades till pressinformation där VD, ordförande och köparen informerade om affären, se bifogad pressinformation (bilaga6). Dessutom har bolagets VD, skriftligt informerat hyresgästerna  om försäljningen som om den var klar (bilaga5). Det kan noteras att vid tillfället för avtalstecknandet, enligt bifogat köpeavtal (bilaga 3). hade köparen inte sin finansiering klar.  

Undertecknad anser att VD och styrelse med detta har brutit mot ägardirektiv och bolagsordning   och att köpeavtalet därför är ogiltigt, då VD och styrelsen överträtt sina befogenheter.

Försäljningen av 93 lägenheter är en mycket stor fastighetsaffär för bostads bolaget och Vara kommunoch att köpeskillingen 50 miljoner kronor är för låg.

Utgångspunkten för fastighetsvärdering är normala fall intäkterna och fastigheternas skick,  värderingarna varierar också geografiskt i landet.

  SCB gör årligen en sammanställning på gjorda fastighetsaffärer för hela landet och indelat i geografiska områden. Se bifogade bilaga 8. I vårt område brukar lokaler värderas till ca. 10 gånger intäkten och bostäder till 14 gånger intäkten. Enligt bolagets redovisning för 2019 var bruttointäkten 6,589 miljoner (bilaga 7) enligt en sådan värdering är priset 65 respektive 90 miljoner.  Enligt samma bilaga var bruttoresultatet  5,193 miljoner,  ett resultat som indikerar att försäljningspriset är för lågt, i förhållande till vad som är normalt.

En ytterligare indikation på att köpeskillingen på fastigheterna är för låg, är bostadsbolagets ordförandes  föredragning vid kommunfullmäktige. Enligt föredragningen är kvm-priset på de försålda fastigheterna drygt 8000 kr, enligt SCB statistik var kvm-priset för vårt område, Västsverige exkl. Stor-Göteborg, 14.700 kr 2019 (bilaga8). Enligt samma statistik ökade kvadratmeterprisindex 2015-2019 med 43% (bilaga 8). Värderingen (bilaga 8) som hänvisas till i ärendet gjordes 2016, den måste anses inaktuell inte minst mot bakgrund av de stora investeringar bolaget gjort efter värderingen.

Att göra en affär av den här omfattningen utan att upprätta ett prospekt på objektet och utan att göra en ny extern värdering  eller bjuda ut det offentligt, dessutom sälja till ett privatägt bolag  som man har en tidigare affärsrelation till är ett brott mot artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Se bifogad förteckning av tidigare försäljningar (bilaga 9).

 Undertecknad anser att det genom detta förfarande har fastigheterna sålts för billigt vilket ska jämställas med överföring av statsstöd.

Enligt kommunallagen 2 kap. 3 § Likställighetsprincipen ska kommuner och regioner behandla sin medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Lag 2019:835.

Undertecknad anser att sälja fastigheterna till Bergeke Invest AB utan att bjuda ut dem till försäljning på öppna marknaden strider mot denna lag.

Enligt kommunallagen 2 kap. 8 § Stöd till andra näringsverksamheter, andra stycket, Individuellt stöd till enskilda näringsidkare får lämnas om det finns synnerliga skäl för det. (Lag 2019:835). Gynnande av enskild.

Undertecknad anser att sälja fastigheterna under marknadsvärde innebär ett gynnande av enskild utan att det finns synnerliga skäl och strider mot ovanstående lag.

Med hänvisning till ovanstående hemställer undertecknad om inhibition av affären och att:

 1. Förvaltningsrätten prövar om styrelse och VD hade rätt att skriva köpeavtal och informera hyresgästerna om försäljningen innan kommunfullmäktiges beslut.
 2. Förvaltningsrätten prövar om försäljningen är förenlig med kommunallagen 2 kap. 8§ gynnande av enskild  och kommunallagen 2 kap. 3§ likställighetsprincipen. Om försäljningen inte är förenlig med ovanstående lagrum, hemställer undertecknad att förvaltningsrätten upphäver kommunfullmäktiges beslut  § 69 den 22 juni 2020, ärende 9 Försäljning av fastigheter inom Vara Bostäder AB, KS § 92 KS 2020/126.
 3. Om förvaltningsrätten godkänner affären, köpeskillingen prövas enligt EU-fördraget 107 i fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt

Bilagor:

 1. Ägardirektiv
 2. Bolagsordning
 3. Köpeavtal
 4. Köpeavtal
 5. Information till hyresgäster
 6. Pressinformation
 7. Resultat för de försålda fastigheterna i Kvänum
 8. Fastighetsvärderingar
 9. Redovisning av försålda fastigheter.
 10. Protokoll

Publicerad

Sammanfattning av tiden efter kommunalvalet

Information till kommuninvånare i Vara kommun Vara juni 2019

Vi fick i senaste kommunalvalet 984 röster och det var 9,5% av de som röstade. Detta gav oss fyra mandat i kommunfullmäktige. Vårt mål var 10% och fem mandat. Resultat har gett oss ordinarie platser i kommunstyrelsen, bildningsnämnd och socialnämnd samt även revisorsplats. Utöver detta har vi också ersättarplatser i övriga nämnder. Bland kommunens bolag är vi representerade i Vara koncern AB, Destination Vara AB och i Vara konserthus AB. Ovannämnda platser samt ytterligare platser i andra råd, förrättningar, stiftelser och styrelser har vi nu valts in och kunnat påbörja vårt arbete.

Under kommunalvalskampanjen hade HVKB skolans utveckling som ett av de viktigaste målen i programmet. Vi har nu lyckats med att driva och besluta för en ombyggnation av Larv och Tråvads skolor efter mer än 15 år kämpande för befolkningen i bygden och trots alla försök till nedläggning. Vi håller fast vid att lyfta skolorna i hela Vara kommun från förskoleklass till gymnasiet. Vi står för hög kvalité, ordning och reda samt nolltolerans mot droger och utanförskap.

Vad gör vi:
Vi deltar och visar oss på många olika arrangemang i vår kommun så att vi ska vara lätta att komma i kontakt med. Vi försöker på detta vis att sprida information och inhämta synpunkter från kommuninvånare. Det är också viktigt att vi blir mer synliga för kommunens anställda eftersom vi tillsammans jobbar mot samma mål. Exempelvis har vi i HVKB varit med vid uppstarten av ”Träffpunkten” i Vedum som är först ut i kommunen med denna typ av verksamhet. Tanken är att detta även skall starta upp i Levene och Kvänum.

HVKB har också varit delaktig i de offentliga medborgarträffar som hittills varit på två olika orter i kommunen. Det är viktigt för oss att vara nära våra väljare för att inhämta reflektioner och synpunkter från våra kommuninvånare. Vi har även varit deltagande på en heldags Workshop arrangerad av kommunen med deltagare på både politiker- och tjänstemannanivå där vi tillsammans skapade underlag för kommunens övergripande mål samt framtida framgångsfaktorer.

Socialnämnden har gjort en studieresa tillsammans med tjänstemän från förvaltningen där alla boenden visades både inom omsorgen och äldreromsorgen. Detta samt flera grundläggande utbildningar har varit en lång men bra start på det arbete som kommer att krävas under mandatperioden. Denna introduktion har varit uppskattad av alla som deltog.

Vi tog på november månads kommunfullmäktige initiativ till att återremittera den nu gällande renhållningstaxan som i sin ursprungliga form ej var tillfredställande eller rättvis. Vi har även i februari ställt en enkel fråga till kommunstyrelsen ordförande om kommunens rutiner och hantering av bisysslor samt representation som i två olika utredningar påvisats vara bristfälliga. På kommunfullmäktige i mars yrkade vi avslag gällande kommunens intentionsavtal av hotellbyggnation med PEAB Fastighetsutveckling Sverige AB i dess nuvarande skrivning. Vi är emot den möjlighet till framtida gemensamt ägande av projektet/fastigheten mellan kommunens och PEAB. Kommunens eller kommunens bolag skall enligt vår mening inte vara delaktiga i att finansiera, äga eller förvalta hela eller delar av projektet. Vi anser att kommunens delaktighet i projektet inte skall sträcka sig längre än till fas 1 som är utrednings- och programfasen. De resterande faserna är projekteringsfas, uppförande/byggfas samt förvaltningsfas.

Motion är inlämnad i juni månad angående kommunens arbete med enskilda avlopp och dess hantering. En protokollsanteckning har lämnats i Miljö- och byggnadsnämndens protokoll angående ett beslut om vite för enskilt avlopp och då att beslutet är felaktigt då flera provtagningar visar att avloppsreningen fungerar väl.

Revisionen har fått utökade resurser inför nästa år men vi vill förbättra ännu mer så att de ska kunna fullgöra sitt uppdrag på ett lämpligt och bra sätt.

Vad vi också vill göra: För att bli mer synliga för våra medlemmar, kommunens invånare samt kommunens anställda och samtidigt skapa oss en bredare bild av kommunens verksamheter kommer vi att starta med verksamhetsbesök på några av kommunens verksamheter. Här får alla våra medlemmar deltaga och träffarna kommer att avslutas med diskussion av aktuella ämnen för alla deltagare.
 Vi vill vara mer aktiva och på mer regelbunden basis ge ut information till våra medlemmar om vilka frågor som är aktuella och vad som händer i vår kommun.

Publicerad

NLT 2019-03-13

Artikel angående vårt avslagsyrkande om intentionsavtalet mellan Vara kommun och Peab.

Bli gärna medlem i HVKB genom att betala 100kr i medlemsavgift genom swish till 123 621 46 88 och ange din mejladress för att få mer information från oss om vårt fortsatta arbete och hur du kan vara med och påverka.

Publicerad

Årsmöte

Vi har årsmöte måndag den 11 mars klockan 19.00 i Längjums bygdegård.

Program:
Årsmötesförhandlingar
Aktuella frågor i kommunen

Hjärtligt välkomna! / HVKB