Publicerad

Halvtid med HVKB

Ordförande har ordet:
Hej allesamman! Nu har halva tiden på den här mandatperioden gått sedan HVKB valdes in i kommunfullmäktige i Vara. Vi vill med den här skriften redovisa vilka uppdrag vi har, vad vi gjort och våra erfarenheter hittills. Valet gav oss fyra platser i fullmäktige samt ett antal platser i styrelser och nämnder. Vi är både tacksamma och ödmjuka inför det förtroende väljarna givit oss och alla har jobbat hårt för att få gehör för vårt program och våra förslag. Hela Vara kommuns bästa är ett namn som förpliktigar. I vårt arbete skall vi ha hela kommunens bästa som mål och att skattebetalarna får en så likvärdig del och service som möjligt av kommunens verksamhet oavsett om Du bor i Norra Vånga, Arentorp eller Vara. Många gånger när kommunen presenteras och var invånare bor är det kommunens tätorter som presenteras, man glömmer ofta bort att den största gruppen ca 7 000 personer bor utanför våra tätorter, som god tvåa kommer Vara tätort med ca 4 000 personer sen följer Kvänum, Vedum och nio tätorter till. Med den här strukturen och att Vara som centralort ligger i kommunens västra del, som en del av våra invånare har 3 mil till, krävs att den kommunala verksamheten är decentraliserad och utformad så att våra invånare får så likvärdiga förutsättningar som möjligt när det gäller tillgång till kommunens verksamhet som exempelvis skola. Hittills under den här mandatperioden är det skolfrågorna och den kommunala verksamheten i Kvänum som vållat debatt. Äntligen fick vi ett beslut om byggnation och renovering av skolorna i Tråvad och Larv efter en ganska hård diskussion där några partier svajade betänkligt innan beslutet var fattat, där spelade HVKB genom vår ledamot i bildningsnämnden Camille Maamari, en avgörande roll. Kommunens olika verksamheter i Kvänum har ifrågasatts av den styrande minoriteten på ett oroväckande sätt, där förslag fanns om att stänga badet, minska bibliotekets verksamhet, även skolans högstadium på Nästegårdsskolan är ifrågasatt. Till det kommer att kommunen sålt sitt lägenhetsinnehav på 93 lägenheter i Kvänum. Försäljningen överklagades men bolaget genomförde försäljningen trots detta, återstår att se vad förvaltningsrätten beslutar.

”Hela Vara kommuns bästa är ett namn som förpliktigar.”

Skall Vara kommun utvecklas positivt måste hela kommunen utvecklas, det är viktigt att det finns kommunal service och verksamhet i hela kommunen. Till vår glädje ser vi att allt fler yngre familjer väljer att bosätta sig i våra mindre tätorter och på landsbygden, det bådar gott för framtiden. Vi kommer även i fortsättningen arbeta för att kommunen tillsammans med föreningslivet och det övriga civilsamhället skapar en grund för positiv utveckling i hela kommunen.

Kommunfullmäktige
I den högsta beslutande församling i Vara kommun finns det 45 ledamöter och vi i Hela Vara Kommuns Bästa har fyra ledamöter av dessa. Så gott som alla ärenden som behandlas här har tidigare även behandlats i kommunstyrelsen då alla ärenden som ska upp till fullmäktige ska vara beredda av kommunstyrelsen. I fullmäktige, är det oftast där, den större debatten sker, eftersom mötet är öppet för allmänheten och att allmänheten har möjlighet att ta del av sammanträdet via radio. Den större delen av våra representanter i fullmäktige har varit uppe i talarstolen och gett vår inställning och syn i flera ärenden. Det som man kan uppleva som en utmaning i framtiden är, att det dels är väldigt få personer som är aktiva och deltar i diskussionen i talarstolen. Oftast är det samma personer från de olika partierna oavsett storlek som kommer till tals. Demokratin är starkare desto fler fullmäktigeledamöter som kan ge inspel och framföra sina synpunkter. Att vi är aktiva med flera olika ledamöter även om vi endast har fyra platser är mycket bra. Flera av de etablerade partierna i fullmäktige verkade överraskade av vår framgång i valet, därför möttes vi med en viss skepsis i början av mandatperioden men det har förändrats och många i de andra partierna uppskattar numera vårt engagemang. Vi eftersträvar att vara öppna och transparanta med vad vi tycker i olika frågor. Vara kommun ligger i topp i Sverige när det gäller satsningar på kultur men i botten när det gäller anslagen på grundskolan. Fokus i kommunens utvecklingsprojekt måste flyttas från kultur och besöksnäring till våra barn, grundskolan och dess verksamhet. Därför anser vi att det får räcka med de investeringar som är gjorda i ”Sprintenprojektet”. Återstoden av projektet, byggnation av hotell och ett nytt kök, om det skall byggas måste det finansieras med privata medel. Det intentionsavtal som finns mellan kommunen och Peab om en gemensam byggnation av hotell bör därför avslutas. Vill någon privat aktör finansiera och bygga hotell i anslutning till konserthuset välkomnar vi det men det måste ske utan att skattebetalarna är med och finansierar. Vi bevakar många ärenden och framför våra åsikter. Med våra fyra mandat diskuterar vi också många ärenden med andra partier och ledamöter. Allt för att visa vår politiska väg och hittills har vi påverkat i många frågor med våra mandat. Vi önskar att alla politiskt aktiva blir än mer aktiva och för fram sina funderingar och synpunkter i framtiden i de olika nämnderna, styrelserna eller fullmäktige. Detta för att skapa en starkare och bättre demokrati.

Kommunstyrelsen
Vi fokuserar på kärnverksamheten. Vårt förslag till budget omfattade en ökad budget för skolan och socialtjänsten, kombinerat med en minskad budget för kommunstyrelsen. Vi har yrkat nej till att kommunen ska lägga pengar på att bygga hotell i Vara. Det är en principiell fråga att det inte ska gå några skattepengar till att bygga eller driva ett hotell, då det är en fråga för näringslivet. Vi vill se att kommunen har verksamhet i hela kommunen, och har därför sagt nej till att sälja kommunägda bostäder i Kvänum. Det är lika viktigt att det finns bostäder som skolor i kommunens tätorter.

Revision
Kommunen har sex lekmannarevisorer som granskar den kommunala verksamheten och kommunens bolag. HVKB har en revisor.

Bildningsnämnden
Jag presenterar mig inte som politiker, jag presenterar mig som en engagerad person som brinner för skolfrågor. Enligt mig ska man göra det bästa för att lyfta upp och förbättra skolornas miljö, kvalité och skapa de bästa skolorna i Sverige. Varför inte? Vara kommun har ett koncept. Mindre skolor som täcker hela kommunens behov med fin naturmiljö runt om de flesta skolor och fritidshem. Det kan vara en lockande anledning för många barnfamiljer som önskar sig leva lite lugnare liv med mindre stress, bra kvalité samt riktig bra skolor för sina barn som levererar en riktig bra utbildning som grund till livet. Under de första två åren av innevarande mandatperiod lyckades vi att besluta om renovering av Tråvads- och Larvs skolor som innan var hotade av nedläggning. Föräldrar kämpade hårt under flera år mot döva öron från politikerna som tror på centralisering. Allèskolan måste nu vara på tur. Bildningsnämnden måste göra allt och satsa alla resurser som behövs för att borsta bort alla dåliga rykten som många är sanna. Allèskolan måste prioriteras omedelbart. Lagmansgymnasiet är en pärla i skolkedjan efter en svår period och nu har skolledningen lyckats att driva det mot ljusare tider.

”Skolan lyfter Vara Kommun!”

En del skolor behöver renovering och mycket underhåll som ska prioriteras först innan många andra projekt som suger massor av pengar under olika titlar bara för att få en applåd eller pris från Stockholm. Skolmiljön för både elever och personal, undervisningskvalité, betygsnivå och annat behöver vi hjälpa till med all medel och material för bättre resultat. Det är känt att bildningsnämnden har underskott varje år och vi kräver att rektorerna ska hålla budgeten men det här är orättvist. Vi måste kunna höja upp budgeten så att pengarna räcker till behoven. Camille Maamari Ledamot Bildningsnämnden camille.maamari@vara.se Att ha en bra skola med bra resultat börjar från klassrummet och uppåt, inte från skolchef och neråt. Vi behöver en stark vilja att engagera sig med en tidsplan för att matcha med de bästa skolorna och inte att hämta hit en privatägd skolan för att bli stolta över. Vi har många duktiga rektorer, lärare och annan personal som kan leverera det som man önskar bara vi sätter oss ned med dem och inte över dem. Efter detta kan vi ta det bästa beslutet. Jag vill tacka Svenska kyrkan i Vara för sin insats på förskolan i Larv. Det är en fantastisk investering för bygdens överlevnad inför framtiden.

Socialnämnden
Jag brinner för denna verksamhet, då jag själv tidigare har jobbat i 30 år på olika verksamheter, på alla äldreboenden och hemtjänster i kommunen. Åldringsvården och Omsorgen i Vara kommun ska finnas och bedrivas på de olika orterna vi har i kommunen. Vi anser att vi ska utnyttja hela kommunen för att ha en god service och närhet till alla. Det ska finnas valmöjlighet vart jag vill bo. Ett stort värde sätter vi på alla ideella som finns till i våra olika verksamheter på de olika orterna. Den vård jag får ska utföras med utbildad och kvalificerad personal. En personal som är engagerad i sitt arbete och hjälper till med utvecklingen av vår verksamhet tillsammans med övriga i organisationen och politiken. Personalen ska ha hälsosamma scheman och en rättighet att kunna jobba heltid. Det är viktigt att vår personal får kompetenshöjning i sin profession och tar vara på de nyheter som kommer, för att kunna ge vård utifrån de senaste metoderna. Det är också viktigt att vi politiker får till oss av medborgarna hur de ser på sin vård, omsorg och omgivning. Kontakta gärna mig om du har en åsikt du vill dela.

Miljö- och byggnadsnämnden
En motion har lyfts till kommunfullmäktige om enskilda avlopp och nämndens/ förvaltningens arbetssätt kan förbättras vid tillsyn och godkännande av dessa. Motionen fick avslag, då fullmäktige menade att motionen var olaglig enligt Regeringsformen. Vi har bett en jurist på Sveriges kommuner och regioner (tidigare SKL) att granska beslutet och motionen, och beskedet därifrån är att motionen avslagits på fel grund. Det som är olagligt enligt Regeringsformen är om fullmäktige övertar en nämnds besluträtt i ett enskilt fall – vilket inte var avsikten med motionen. HVKB´s motion handlade om hur nämndens arbetssätt kan förbättras generellt gentemot fastighetsägare med enskilt avlopp. Sakinnehållet i motionen har inte prövats, och nämnden/förvaltningen har fortfarande saker som kan förbättras i sin kommunikation med fastighetsägare. Regeringen har fattat ett beslut som rör strandskydd för två dammar i Stora Hov utanför Kvänum. Fastighetsägarna har tidigare fått avslag på ansökan om att upphäva strandskyddet på 100m runt dammarna, men överklagat. Vattnen är så små att lagen tillåter undantag och strandskyddets syfte uppnås med en 25-metersgräns, ansåg regeringen. Det här utslaget ser vi i HVKB som positivt för möjligheten att bygga bostäder på fler platser i kommunen. Plantaxan har setts över under perioden och sänkts, vilket är positivt, då den nya nivån bättre avspeglar kommunens faktiska kostnader.

Tekniska nämnden
Lite drygt 90 % av nämndens verksamhet finansieras av olika taxor exempelvis VAtaxa, sophantering och internhyror från andra verksamheter inom kommunen. Tekniska nämnden har ansvaret för många kritiska samhällsfunktioner i Vara kommun. VA försörjningen är en av de viktigaste. Där pågår idag ett arbete med att säkerhetsställa framtida vattenförsörjning med nya vattentäkter. Det görs också löpande stora investeringar i avloppssystemet. Både reningsverk och ledningar har behov av renoveringar.

Vara Koncern AB
I de olika bolagsstyrelserna är arbetet och förutsättningarna annorlunda. Här sker ej arbetet politiskt utan enbart för bolagets bästa. Vi har representanter i de kommunala bolagen Vara Koncern AB samt i Vara Konserthus AB. Vara Koncern AB äger de andra kommunala bolagen och här hanteras oftast ekonomirapportering samt övergripande bolagsfrågor som rör alla de kommunala bolagen. Vi har inga direkta styrelseplatser i Vara Bostäder AB, Vara Industrifastigheter AB eller i VaraNet AB men tar del av deras styrelseprotokoll.

Vara Konserthus AB
Verksamheten bedrivs på uppdrag av Vara kommun och Västra Götalandsregionen. Bolagets uppdrag är att bedriva och utveckla scenkonst i konserthuset. Coronapandemin, som drabbat oss alla på olika sätt, har naturligtvis slagit hårt mot bolaget. Verksamheten stängdes ner i mars, i september öppnade verksamheten igen inom ramen för folkhälsomyndighetens regler, begränsningarna innebär att bolaget tappar en stor del av sina externa intäkter. Intäkter som tillsammans med bidrag från kommunen och regionen är en förutsättning för att bolaget skall gå ihop ekonomiskt. I dagsläget är det osäkert när konserthuset kan återuppta sin verksamhet i normal omfattning.

Åldermannen summerar
Sällan har väl ett parti tillkommit i så rätt tid som när HVKB kom till inför valet 2018. I Vara kommun hade länge funnits ett behov inom politiken av någon som vågade ställa upp mot de etablerade partierna vars huvudsakliga syfte tycktes vara att skydda och klia varandra på ryggen. Någon rejäl politik tycks inte ha förekommit utan det är tjänster och gentjänster som gällt. Vad gör man när man ser att allt inte fungerar som invånarna i kommunen tänk sig jo MAN SLUTER SIG SAMMAN och bildar ett parti som enbart har kommunens bästa för sina ögon. HVKB var vad VARA behövde. Med mottot att VÅRD, SKOLA och OMSORG skulle vara det viktigaste för invånarna i kommunen visade sig vara ett mycket bra koncept. Med ett så stort förtroende från väljarna som HVKB fick återstod bara för oss att stå upp och stå till svars för vad vi gått till val på. Obekvämt för vissa då en katt bland hermelinerna har det inte funnits på länge. Resultaten har heller inte låtit vänta på sig SKOLFRÅGAN verkar i dagsläget ha hamnat där vi vill. Vi har en plats i Bildningsnämnden och en i Socialnämnden två mycket tunga nämnder det känns tryggt inför framtiden. HVKB behövdes. Inför framtiden hoppas vi att ytterligare kunna stärka våra positioner och Vi lovar att STÅ UPP FÖR ALLA I VÅR KÄRA KOMMUN inte alltid bekväma för etablissemanget men tillgagn för HELA VARA KOMMUN.

Publicerad

NLT Fria ord 2020-10-19

Ytterligare en insändare från vår representant Camille Maamari som är ordinarie ledamot i Bildningsnämnden och reagerar på bildningsnämndens återkommande budgetunderskott och att skolan måste prioriteras.

Skolan lyfter Vara kommun!
Sparbeting och överskott på samma gång är förkortning av delårsrapport enligt kommunstyrelsens ordförande Gabriela Bosnjakovic i NLT 2020-10-12.   Det som jag reagerar på är att hon är stolt över att det beror delvis på att man har gjort ett jättearbete ute i nämnderna men ändå går nämnderna mot ett underskott år efter år. Har vi hittat orsaken? Nej. Endast spara, spara eller nedskärning är det som man hör. Förra året drog vi i bildningsnämnden ner på 23 tjänster för att minska underskottet. Besparingen som KSO är glad för syns tydligt i studieresultatet. I augusti i år började Alléskolan terminen stökigt på gränsen till kaos och delvis utan lärare och vi kräver att skolledning med hjälp av verksamhetschef och ekonomiansvarig ska lösa problemen. Andra skolor som inte ligger långt från Alléskolan behöver också mer resurser men svaren de får är att ni måste klara er och hålla budgeten. I och för sig är det rätt men har vi budgeterat tillräckligt? Svaret är nej på grund att underskottet är tydligt år efter år efter återkommande sparbeting. Att hjälpa skolan och budgetera rätt är svårt men när det gäller andra verksamheter är kommunens plånboken mer öppen. Det här är orättvist. Sanningen bakom att bildningsnämnden går mot underskott beror på att vi budgeterar för lite. Skolan måste prioriteras. Att investera rätt i skolorna är att rädda många från utanförskap och samtidigt bygga ett fint samhälle med en bra framtid. Skolan är en investering och inte en kostnad.  

Ledamot Bildningsnämnden
Camille Maamari 
HVKB

Publicerad

NLT 2020-09-23

Insändare från vår representant Camille Maamari som är ordinarie ledamot i Bildningsnämnden och som gratulerar Tråvad skola till nybyggnationen av nya skollokaler som man väntat och jobbat länge med.

Skolan lyfter Vara kommun!
Stort grattis till skolan i Tråvad och till alla som kämpat för skolan under nästan 13 år med återkommande hot om nedläggning. Efter alla turer lyckades ni att komma till målet med byggstart av en ny skola.

När vi i HVKB kom med i politiken var skolorna som finns i hela kommunen ett mycket viktigt område. Vi ville stoppa den oro som fanns hos invånarna för sina skolor som var hotade av nedläggning efter konceptet centralisering. Allt för att försöka spara pengar utan att ta hänsyn till bygdens nytta eller det viktigaste tecknet för en levande bygd. 

Vi i HVKB kämpar och jobbar hårt för våra mål och ser nu i efterhand hur det kommer andra politiker för att ta åt sig äran och klappar sig på bröstet. I vår verklighet har de motarbetat skolbyggnation i flera år och det så sent som i våras.

Tack till alla i föräldraföreningen och företagarna som jobbat hårt för bygdens bästa.

Publicerad

NLT 2020-07-08

Artikel i NLT angående överklagan om beslut i kommunfullmäktige om att Vara Bostäder AB säljer 93 lägenheter i Kvänum.

Överklagan som undertecknats av vår ordförande Mikael Lidén

Överklagan till Förvaltningsrätten och laglighetsprövning av beslut fattat av kommunfullmäktige i Vara kommun 2020-06-22, ärende 9 Försäljning av fastigheter inom Vara Bostäder AB, KS § 92 KS 2020/ 126 § KF 69.

Undertecknad, boende och medborgare i Vara kommun, överklagar härmed ärende 9, på dagordningen vid kommunfullmäktiges möte i Vara den 22 juni 2020, försäljning av fastigheter inom Vara Bostäder AB, diarienummer 2020/126.

Undertecknad anser att beslutet inte tillkommit i laga ordning och att styrelsen överskridit sina befogenheter  samt att beslutet strider mot lag eller annan författning.  

Undertecknad yrkar därför att Förvaltningsrätten beslutar om inhibition och att beslutet om försäljning av fastigheterna upphävs.

Lag eller författning vi stöder vår överklagan mot:

Enligt kommunallagen 2 kap. 3 § Likställighetsprincipen ska kommuner och regioner behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Lag 2019:835.

Enligt kommunallagen 2 kap. 8 § Stöd till andra näringsverksamheter, andra stycket, individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns särskilda skäl för det. Lag (2019:835). (Gynnande av enskild.)

EUF-fördraget artikel 107 i fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt.

Vara Bostäder AB är en del av den kommunala organisationen och ägs i sin helhet av Vara kommun, verksamheten regleras genom ägardirektiv (bilaga 1)och bolagsordning (bilaga2) och den löpande verksamheten styrs av styrelse och VD.

Det överklagade beslutet gäller Varabostäders hela fastighetsbestånd i Kvänum 93 lägenheter och utgör en stor del av bolagets hela fastighetsbestånd. En försäljning av hela fastighetsbeståndet  i Kvänum är en fråga av stor vikt och principiell beskaffenhet och bör därför avgöras av kommunfullmäktige.

I både ägardirektiv (§ 7)  och bolagsordning (§ 5)  regleras hur frågor av större vikt och principiell beskaffenhet skall beslutas. Där står att kommunfullmäktige skall beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut fattas i bolaget och det är bostadsbolagets ansvar att detta görs.

VD och styrelse för Vara Bostäder har i detta fall förhandlat och skrivit avtal (bilaga3 och 4) med Bergeke Invest AB genom dess ägare ChristianJohansson, innan kommunfullmäktige har beretts möjlighet att ta ställning i frågan. Den 11 maj kallades till pressinformation där VD, ordförande och köparen informerade om affären, se bifogad pressinformation (bilaga6). Dessutom har bolagets VD, skriftligt informerat hyresgästerna  om försäljningen som om den var klar (bilaga5). Det kan noteras att vid tillfället för avtalstecknandet, enligt bifogat köpeavtal (bilaga 3). hade köparen inte sin finansiering klar.  

Undertecknad anser att VD och styrelse med detta har brutit mot ägardirektiv och bolagsordning   och att köpeavtalet därför är ogiltigt, då VD och styrelsen överträtt sina befogenheter.

Försäljningen av 93 lägenheter är en mycket stor fastighetsaffär för bostads bolaget och Vara kommunoch att köpeskillingen 50 miljoner kronor är för låg.

Utgångspunkten för fastighetsvärdering är normala fall intäkterna och fastigheternas skick,  värderingarna varierar också geografiskt i landet.

  SCB gör årligen en sammanställning på gjorda fastighetsaffärer för hela landet och indelat i geografiska områden. Se bifogade bilaga 8. I vårt område brukar lokaler värderas till ca. 10 gånger intäkten och bostäder till 14 gånger intäkten. Enligt bolagets redovisning för 2019 var bruttointäkten 6,589 miljoner (bilaga 7) enligt en sådan värdering är priset 65 respektive 90 miljoner.  Enligt samma bilaga var bruttoresultatet  5,193 miljoner,  ett resultat som indikerar att försäljningspriset är för lågt, i förhållande till vad som är normalt.

En ytterligare indikation på att köpeskillingen på fastigheterna är för låg, är bostadsbolagets ordförandes  föredragning vid kommunfullmäktige. Enligt föredragningen är kvm-priset på de försålda fastigheterna drygt 8000 kr, enligt SCB statistik var kvm-priset för vårt område, Västsverige exkl. Stor-Göteborg, 14.700 kr 2019 (bilaga8). Enligt samma statistik ökade kvadratmeterprisindex 2015-2019 med 43% (bilaga 8). Värderingen (bilaga 8) som hänvisas till i ärendet gjordes 2016, den måste anses inaktuell inte minst mot bakgrund av de stora investeringar bolaget gjort efter värderingen.

Att göra en affär av den här omfattningen utan att upprätta ett prospekt på objektet och utan att göra en ny extern värdering  eller bjuda ut det offentligt, dessutom sälja till ett privatägt bolag  som man har en tidigare affärsrelation till är ett brott mot artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Se bifogad förteckning av tidigare försäljningar (bilaga 9).

 Undertecknad anser att det genom detta förfarande har fastigheterna sålts för billigt vilket ska jämställas med överföring av statsstöd.

Enligt kommunallagen 2 kap. 3 § Likställighetsprincipen ska kommuner och regioner behandla sin medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Lag 2019:835.

Undertecknad anser att sälja fastigheterna till Bergeke Invest AB utan att bjuda ut dem till försäljning på öppna marknaden strider mot denna lag.

Enligt kommunallagen 2 kap. 8 § Stöd till andra näringsverksamheter, andra stycket, Individuellt stöd till enskilda näringsidkare får lämnas om det finns synnerliga skäl för det. (Lag 2019:835). Gynnande av enskild.

Undertecknad anser att sälja fastigheterna under marknadsvärde innebär ett gynnande av enskild utan att det finns synnerliga skäl och strider mot ovanstående lag.

Med hänvisning till ovanstående hemställer undertecknad om inhibition av affären och att:

 1. Förvaltningsrätten prövar om styrelse och VD hade rätt att skriva köpeavtal och informera hyresgästerna om försäljningen innan kommunfullmäktiges beslut.
 2. Förvaltningsrätten prövar om försäljningen är förenlig med kommunallagen 2 kap. 8§ gynnande av enskild  och kommunallagen 2 kap. 3§ likställighetsprincipen. Om försäljningen inte är förenlig med ovanstående lagrum, hemställer undertecknad att förvaltningsrätten upphäver kommunfullmäktiges beslut  § 69 den 22 juni 2020, ärende 9 Försäljning av fastigheter inom Vara Bostäder AB, KS § 92 KS 2020/126.
 3. Om förvaltningsrätten godkänner affären, köpeskillingen prövas enligt EU-fördraget 107 i fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt

Bilagor:

 1. Ägardirektiv
 2. Bolagsordning
 3. Köpeavtal
 4. Köpeavtal
 5. Information till hyresgäster
 6. Pressinformation
 7. Resultat för de försålda fastigheterna i Kvänum
 8. Fastighetsvärderingar
 9. Redovisning av försålda fastigheter.
 10. Protokoll

Publicerad

NLT 2020-05-29

Insändare från vår ordförande i HVKB angående kommunens bolag aktuella försäljning av hyresfastigheter i Kvänum.

Vara bostäders fastighetsaffärer
I pressinformation från Vara kommun och i NLT kunde vi häromdagen läsa att kommunens bostadsbolag sålt 93 lägenheter i Kvänum. Kommunens egna fastighetsmagnater, moderaterna Lars Gezelius och Jan-Erik Wallin förklarade att man var mycket nöjda med den snabba affären. De förklarade också att de avsåg att köpa kommunens servicelägenheter som ett led i att utveckla bolaget.
Vad Wallin och Gezelius inte nämner är att i både bolagsordning och ägardirektiv står att innan bolaget får fatta några beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt skall kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning. En försäljning på 50 miljoner och att köpa servicelägenheter uppfyller båda kriterierna som står i ägardirektiv och bolagsordning. Detta känner tidigare kommunalrådet Jan-Erik Wallin säkert till, men verkar ha strategin att ”skjuta först och fråga sen”.
En annan viktig fråga vid försäljningar av allmän egendom är hur de sker och vilka som ges möjlighet att delta i budgivningen. För att undvika spekulationer om otillåtet gynnande av enskild och icke ändamålsenlig användning av kommunala medel och tillgångar bör försäljningar ske offentligt och genom budgivning där alla har möjlighet att delta.
Ledningen för Vara bostäder har i den här affären visat prov på en så utmanande nonchalans mot både ägardirektiv och bolagsordning att både kommunfullmäktige och revisorer borde reagera.
Vara den 18 maj 2020.
Mikael Lidén, ordförande Hela Vara kommuns bästa