Inlägget gjort

NLT 11/10 och Knallebladet 9/10

Insändare i dagens NLT om ReturMera tjänsten som inte finns längre och som varit uppskattad och bra för våra kommuninvånare.

Utvecklingen går baklänges – när ReturMera plötsligt avslutas och landsbygden får sämre service

I Vara kommun har det sedan många år funnits ett enkelt och fungerande system för hämtning av förpackningar vid fastighetsgräns – ReturMera. Ett system där kommunen och entreprenören RagnSells var tidigt ute med det som idag kallas fastighetsnära insamling (FNI). Idag finns det en hög ambition från regeringens sida att alla fastigheter i Sverige ska få fastighetsnära insamling. Men tyvärr går utvecklingen baklänges i Vara när entreprenören väljer att säga upp tjänsten ReturMera, och kommunen accepterar uppsägningen utan diskussion.

Var ska fastighetsägare nu lämna sitt förpackningsavfall? På återvinningsstationerna, givetvis, men dessa är inte tillräckligt många så att de täcker in de boende i vår utspridda kommun med 13 tätorter och småorter. Här måste kommunen ta nya tag och det snabbt, för att inte folk ska vänja sig av med sortering och lägga allt i samma tunna – den för brännbart.

För äldre personer som har hemtjänst är det i praktiken omöjligt att ta med avfall till återvinningsstationerna, de har ju hemtjänst för att få hjälp med det praktiska kring sitt boende. I hemtjänstens uppdrag ingår inte att ta med avfall ifrån husen, och då blir det väldigt svårt för de äldre att sortera det rätt om det inte finns någon fastighetsnära insamling.

Tekniska nämnden hänvisar till att frågan ska hanteras inom kommande avfallsplan, vilket är risk för att det blir en långbänk. Vilka alternativ finns det för att lösa situationen på ett snabbare sätt? Kunde kommunen ha diskuterat andra alternativ med entreprenören? Eller direkt med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)? Kan FTI åta sig att ordna med fastighetsnära insamling? Det behövs många flera återvinningsstationer inom kommunen, och de behöver vara placerade nära platser som folk besöker dagligen, såsom butiker. Vad har hänt med frågan om anläggande av en ny återvinnings­central i Vara? I de här frågorna önskar vi från Hela Vara kommuns bästa se en aktivare roll från den styrande politiska gruppen.

En annan fråga som är oroande på landsbygden är posten. Hur länge till kommer postbudet att fortsätta köra ut brev? Är det verkligen rimligt att det körs ett separat tidningsbud samma runda som det körs post senare samma dag? Förslagsvis så samordnas de här båda rundorna, för att garantera att posten kan fortsätta köra sin runda dagligen. Det vore även intressant att samordna paketutlämning genom posten. Många handlar på nätet och får hämta sitt paket vid utlämningsställen, men när det är företagspaket då går det att dela ut det med postbilen. Det blir många extra resor med privata bilar som hade kunnat undvikas, om postbilen kunde köra ut paket.  

Med önskemål om en fortsatt livskraftig landsbygd och hopp om gott samarbete inom Vara kommun

Hasse Lundmark (ledamot i fullmäktige, HVKB)

Teresa Kalisky (ersättare i miljö- och byggnämnden, HVKB)

Susanne Lundgren (ledamot i fullmäktige, HVKB)

Inlägget gjort

Motion om enskilda avlopp

HVKB har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att förbättra samarbetet med fastighetsägare vid kommunens tillsyn av enskilda avlopp. Motionen kommer att tas upp i fullmäktige efter sommaren för att besluta om beredning (dvs hur frågorna ska utredas före ett beslut kan tas om förslagen i motionen). Här är motionen i sin helhet samt en artikel i NLT.

Inlägget gjort

Sammanfattning av tiden efter kommunalvalet

Information till kommuninvånare i Vara kommun Vara juni 2019

Vi fick i senaste kommunalvalet 984 röster och det var 9,5% av de som röstade. Detta gav oss fyra mandat i kommunfullmäktige. Vårt mål var 10% och fem mandat. Resultat har gett oss ordinarie platser i kommunstyrelsen, bildningsnämnd och socialnämnd samt även revisorsplats. Utöver detta har vi också ersättarplatser i övriga nämnder. Bland kommunens bolag är vi representerade i Vara koncern AB, Destination Vara AB och i Vara konserthus AB. Ovannämnda platser samt ytterligare platser i andra råd, förrättningar, stiftelser och styrelser har vi nu valts in och kunnat påbörja vårt arbete.

Under kommunalvalskampanjen hade HVKB skolans utveckling som ett av de viktigaste målen i programmet. Vi har nu lyckats med att driva och besluta för en ombyggnation av Larv och Tråvads skolor efter mer än 15 år kämpande för befolkningen i bygden och trots alla försök till nedläggning. Vi håller fast vid att lyfta skolorna i hela Vara kommun från förskoleklass till gymnasiet. Vi står för hög kvalité, ordning och reda samt nolltolerans mot droger och utanförskap.

Vad gör vi:
Vi deltar och visar oss på många olika arrangemang i vår kommun så att vi ska vara lätta att komma i kontakt med. Vi försöker på detta vis att sprida information och inhämta synpunkter från kommuninvånare. Det är också viktigt att vi blir mer synliga för kommunens anställda eftersom vi tillsammans jobbar mot samma mål. Exempelvis har vi i HVKB varit med vid uppstarten av ”Träffpunkten” i Vedum som är först ut i kommunen med denna typ av verksamhet. Tanken är att detta även skall starta upp i Levene och Kvänum.

HVKB har också varit delaktig i de offentliga medborgarträffar som hittills varit på två olika orter i kommunen. Det är viktigt för oss att vara nära våra väljare för att inhämta reflektioner och synpunkter från våra kommuninvånare. Vi har även varit deltagande på en heldags Workshop arrangerad av kommunen med deltagare på både politiker- och tjänstemannanivå där vi tillsammans skapade underlag för kommunens övergripande mål samt framtida framgångsfaktorer.

Socialnämnden har gjort en studieresa tillsammans med tjänstemän från förvaltningen där alla boenden visades både inom omsorgen och äldreromsorgen. Detta samt flera grundläggande utbildningar har varit en lång men bra start på det arbete som kommer att krävas under mandatperioden. Denna introduktion har varit uppskattad av alla som deltog.

Vi tog på november månads kommunfullmäktige initiativ till att återremittera den nu gällande renhållningstaxan som i sin ursprungliga form ej var tillfredställande eller rättvis. Vi har även i februari ställt en enkel fråga till kommunstyrelsen ordförande om kommunens rutiner och hantering av bisysslor samt representation som i två olika utredningar påvisats vara bristfälliga. På kommunfullmäktige i mars yrkade vi avslag gällande kommunens intentionsavtal av hotellbyggnation med PEAB Fastighetsutveckling Sverige AB i dess nuvarande skrivning. Vi är emot den möjlighet till framtida gemensamt ägande av projektet/fastigheten mellan kommunens och PEAB. Kommunens eller kommunens bolag skall enligt vår mening inte vara delaktiga i att finansiera, äga eller förvalta hela eller delar av projektet. Vi anser att kommunens delaktighet i projektet inte skall sträcka sig längre än till fas 1 som är utrednings- och programfasen. De resterande faserna är projekteringsfas, uppförande/byggfas samt förvaltningsfas.

Motion är inlämnad i juni månad angående kommunens arbete med enskilda avlopp och dess hantering. En protokollsanteckning har lämnats i Miljö- och byggnadsnämndens protokoll angående ett beslut om vite för enskilt avlopp och då att beslutet är felaktigt då flera provtagningar visar att avloppsreningen fungerar väl.

Revisionen har fått utökade resurser inför nästa år men vi vill förbättra ännu mer så att de ska kunna fullgöra sitt uppdrag på ett lämpligt och bra sätt.

Vad vi också vill göra: För att bli mer synliga för våra medlemmar, kommunens invånare samt kommunens anställda och samtidigt skapa oss en bredare bild av kommunens verksamheter kommer vi att starta med verksamhetsbesök på några av kommunens verksamheter. Här får alla våra medlemmar deltaga och träffarna kommer att avslutas med diskussion av aktuella ämnen för alla deltagare.
 Vi vill vara mer aktiva och på mer regelbunden basis ge ut information till våra medlemmar om vilka frågor som är aktuella och vad som händer i vår kommun.